Pháp sư

[TẬP 1]: Lời Trần Bạch – Lời Ban Ấn Tống


 48 TỌA ĐÀM

KHẾ LÝ - KHẾ CƠ

(Trọn Bộ) 

Tác Giả: Cư Sĩ Diệu Âm (Úc Châu)

 

LỜI TRẦN BẠCH

Kính bạch chư Tôn Phẩm,

Kính thưa chư thiện hữu tri thức,

Những trang sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ - KHẾ CƠ” này được chư vị phát tâm ghi chép lại từ những buổi tọa đàm ngắn trong những buổi cộng tu tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà ở vùng Brisbane Úc-Đại-Lợi.

Bàn về vấn đề “Khế Lý - Khế Cơ” thành thực xin thưa rằng, chỉ nói được với những người hiền lành hạ căn. Cụ thể là nhắc nhở các vị Đồng Tu hữu duyên cố gắng giữ gìn tâm hồn Thanh Tịnh, tư cách Khiêm Nhường để tu hành, hầu tránh bớt những chướng nạn của thời mạt pháp, vì toàn thể đồng tu chúng ta đều là hàng phàm phu, căn tánh hạ liệt, nếu sơ ý thì đường tu có thể gặp nhiều trở ngại.

“KHẾ LÝ” là đúng theo lý đạo của Phật. “KHẾ CƠ” là cách hành trì phải hợp căn cơ của chính mình.

Bậc Thượng Căn Thượng Trí thì không cần gì phải phân biệt vấn đề “KHẾ LÝ - KHẾ CƠ”, nhưng hàng hạ căn trí cạn thì vấn đề này rất hệ trọng.

Vì thế, người tu hành trong thời mạt pháp này muốn được thành tựu cần phải nghiêm khắc tự xem xét cho rõ căn cơcủa chính mình.

Nếu đã cố gắng xem xét mà cũng không rõ được căn cơ của mình là đâu, thì xin chư vị hãy nghĩ rằng chắc chắn mình phải thuộc vào hàng hạ căn trí độn, phước mỏng chướng sâu, nhất định không dễ gì có ngày tự chứng đạo!

Nếu quả là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng mà lơ là việc trạch pháp, tâm ý hiếu kỳ, ham mê chứng đắc thì rất dễ bị chướng nạn trên con đường tu hành!

Niệm Phật cầu sanh Tịnh-Độ là đại pháp môn thích ứng với mọi căn cơ. Nói như vậy không có nghĩa là người có tâm ý vọng động, tâm ý không thanh tịnh Niệm Phật cũng được thành tựu!

Hộ Niệm là pháp ứng dụng triệt để pháp Niệm Phật, thực hiện đầy đủ ba tư lương TÍN-NGUYỆN-HẠNH, giúp ngườiphàm phu tội nặng, trí cạn một đời này có cơ duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, viên thành Phật đạo.

Vậy thì, NIỆM PHẬT - HỘ NIỆM - VÃNG SANH là vừa “Khế Lý” vừa “Khế Cơ” và là “Đại Cứu Tinh” cho người hạ cănhọc Phật trong thời mạt pháp được thành tựu vậy.

Đây chính là nội dung của những lời tọa đàm này.

Diệu Âm chỉ đem lòng chân thành ra trình lên cùng chư vị, với tâm trí mộc mạc, thấp thỏm nói ra những gì thật gần gũi với chư vị Đồng Tu quen biết và người hữu duyên, những người cùng nhận với nhau là hàng căn cơ hạ liệt, chứ không có ý tưởng gì gọi là cao siêu cả.

Đây là bộ sách thứ hai được ghi chép lại từ lời tọa đàm ngắn, những chuyện tọa đàm được ghi lại thành câu văn nênchắc chắn có nhiều lời văn thô kệch, cách diễn tả luôm thuộm, nhiều ý tưởng chưa được thông suốt... Kính mong chư Tôn Phẩm, cùng chư Thiện Hữu Tri Thức từ bi chỉ dạy sửa sai. Diệu Âm xin thành tâm cảm tạ, và luôn luôn kính cẩn lắng nghe, nghiêm chỉnh suy nghiệm để sửa chữa.

Thành tâm cảm niệm công đức của tất cả chư vị phát tâm. Công việc lắng nghe từ đĩa MP3 thiếu chất lượng để ghi chép lại từng câu rồi in ra thành sách thật là khó khăn, nhiều thử thách không nhỏ! Ấy thế mà chư vị đã làm được.Diệu Âm xin thành tâm tri ân sâu sắc...

Tập sách này nếu có được chút công đức nào, xin hồi hướng trọn vẹn đến khắp pháp giới chúng sanh. Nguyện cầu cho “Tình dữ vô tình, đồng viên Chủng Trí”. Nguyện cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tiêu tai giải nạn.Hồi hướng đến tất cả chư vị phát tâm, cầu cho tất cả hết báo thân này đều được vãng sanh Tịnh-Độ, viên mãn đạo quả.

A-Di-Đà Phật.

Kính Bái Bạch

Diệu Âm Minh Trị

(Úc Châu) 

LỜI CỦA BAN ẤN TỐNG

Nam Mô A Di-Đà Phật,

Ban Ấn Tống bộ sách “HỘ NIỆM: KHẾ LÝ - KHẾ CƠ" xin thành tâm cảm ơn:

- Quý Thầy Thích Chí Giác Châu, Thầy Thích Hạnh Phú đã khuyến tấn, hướng dẫn, chỉ đạo nhiều mặt cho chúng con phần in ấn.

- Chư Liên Hữu: Kim Bình, Anh Tuấn, Gia Hổ, Khánh Ngọc, Liên Phương, Hiếu Ngọc, Chính nguyễn, Xuân Ngọc, Minh Thịnh, Đồng Liễu, Liên Hương, Diệu Tịnh, Ngọc Chương, Thu Hương... Cùng một số Liên Hữu đã tham gia đóng góp nhiều công sức, tịnh tài, kiểm bài mà không để tên lại.

Cư sĩ Diệu Âm (Úc Châu) có nhắc nhở rằng, những bộ sách do Cư Sĩ viết ra khi được ấn tống nên theo đúng ba đều:

1- Không giữ bản quyền,

2- Không lập phương danh ấn tống,

3- Không viết lời hồi hướng công đức riêng.

Cư sĩ nương theo hạnh “Bố thí Ba-la-mật”. Nghĩa là “Làm mà không làm. Hãy quên đi...”. Đúng ra Ban Ấn Tống cũng không dám nêu tên quý Thầy cùng chư vị phát tâm. Nhưng đầu tiên khi cư sĩ Diệu Tịnh đơn độc phát tâm viết bài “Hộ Niệm Là Pháp Tu” thì chư vị Liên Hữu vừa thoáng nghe tin đã phát tâm tham gia, tích cực ngày đêm cùng nhau viết, vô tình tự lập ra một nhóm: “Ban Ấn Tống”. Chúng ta đã thực hiện xong bộ “Hộ Niệm Là Pháp Tu”, bây giờ đến bộ “Khế Lý - Khế Cơ”, và chư vị cũng đang say sưa viết tọa đàm “Hướng Dẫn - Khai Thị”.

Phải chăng đây là một cái Duyên thật khá đặc biệt đưa đẩy chúng ta làm việc chung với nhau trong một Nhóm bằng Email qua lại mà nhiều người chưa biết mặt nhau, chưa rõ đang ở nước nào trên thế giới. Lập nên Nhóm Liên Hữu mà chưa biết ai là người trưởng nhóm, chúng ta chỉ biết kết thành Bạn Lữ nguyện đi chung một đường Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc. Thật là hạnh ngộ! Thật là kỳ thú.

Chúng tôi rất cảm động! Xin đại diện cho Ban Ấn Tống nói lên sự cảm xúc lớn lao này để chia sẻ tới từng người đãlặng lẽ qua những ngày giờ lắng nghe MP3 và ghi lại thành câu văn, rồi Email đến nhau cùng kiểm bài...

Xin đem tất cả công đức có được cúng dường cho pháp giới chúng sanh, cho tất cả chư vị. Nguyện một báo thân nàyvãng sanh Tịnh độ.

Nam Mô A Di Đà Phật!

BAN ẤN TỐNG