Pháp sư

[HÀNH THEO ẤN TỔ]: Tọa Đàm 48.


HÀNH THEO ẤN TỔ (Tọa Đàm 48)

 

Nam Mô A-Di-Đà Phật.

Chúng ta đồng học tập, tu hành theo lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang, lời dạy của Ngài thật vi diệu. Đến nay là tròn 48 đêm, DiệuÂm cố gắng hết sức để mổ xẻ cái ý nghĩa thâm thúy của lời khai thị này. Nhưng tình thực, đến giờ phút này cũng chưa thể nào mổ xẻ cho tường tận, vì tâm trí Diệu-Âm vẫn còn cạn cợt, chỉ biết cố gắng lấy lòng thành ra để nhắc nhở với nhau. Nguyện nương theo ánh đuốc của Ngài mà tu hành để được vãng sanh thành đạo. Hôm nay Diệu-Âm xin dùng buổi tọa đàm cuối này để nói lên lời tri ân, cảm tạ.

  • Trước tiên, thành tâm cúi đầu cảm niệm ơn đức của Phật ADi-Đà, nhờ 48 đại nguyện của Ngài mà chúng ta mới có cơ hội vãng sanh về Tây-Phương, một đời này thoát ly sanh tử luân hồi, thành đạo Vô-Thượng. Đại nguyện của Ngài quá ư là vĩ đại, cứu độ tất cả chúng sanh, và đại nguyện của Ngài cũng sẽ cứu độ chúng sanh trong vô lượng vô biên kiếp nữa. Chính vì thế mà nương theo đại nguyện của Ngài, Diệu-Âm này cũng xin phát nguyện quyết lòng niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương CựcLạc, và nhờ Ngài gia trì để trong thời gian vô lượng vô biên kiếp tương lai Diệu-Âm cũng chỉ lấy danh hiệu A-Di-Đà Phật giới thiệu cho chúng sanh trong mười phương pháp giới cùng vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc.
  • Lời cảm tạ kế tiếp là xin tri ân đến Tổ Sư Ấn-Quang. Tình thực mà nói, tất cả những lời khai thị của Tổ Sư Ấn-Quang là ngọn đuốc soi đường cho Diệu-Âm đi trong suốt thời gian bắt đầu từ lúc hiểu được Phật đạo. Từ những lá thư “Khuyên người niệm Phật”, DiệuÂm cũng dựa vào lời khai thị của Ngài Ấn-Quang để làm, và khi đặt bút xuống viết được những lời thư này cũng chính là nhờ sự khai thị của Ngài Ấn-Quang. Lời đó chính là như Ngài nói: “Khi chúng ta biết được con đường thoát ly sanh tử luân hồi thì nỡ nào để cho cha mẹ, anh em, bà con thân thuộc tiếp tục trầm luân trong bể khổ, sông mê. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc là giúp cho một người phàm phu thành bậc Chánh-Giác, công đức này vô lượng vô biên, đem công đức đó hồi hướng Tây-Phương Cực-Lạc thì đạo nghiệp tự nhiên thành”. Chính nhờ lời này mà Diệu-Âm mới dám đặt bút viết thư khuyên cha mẹ niệm Phật cầu vãng sanh. Niệm Phật đường này Diệu-Âm cũng quyết lòng nương theo lời khai thị của Ngài mà tu tập. Ngài dạy một niệm Phật đường nhỏ, Diệu-Âm cố gắng hết sức mình lập một niệm Phật đường nhỏ. Ngài nói niệm Phật đường thành công là giúp cho một người vãng sanh, chứ không phải để cho nhiều người lui tới, và tiêu chuẩn của Ngài là 5 người, 10 người, 20 người là đủ, rồi đóng cửa lặng lẽ tu hành suốt năm. Chư vị cũng thấy đó, niệm Phật đường chúng ta áp dụng đúng như vậy. Một niệm Phật đường không có bảng hiệu, không phô trương. Ngài dạy, thời mạt pháp này thích hợp với một niệm Phật đường chuyên tâm niệm Phật,  không làm lễ hội, không làm pháp hội, không hóa duyên, tất cả chúng ta đều răm rắp làm theo ý chỉ của Ngài, không dám ly ra. Ngưỡng mong Chư vị đến đây nghe theo lời dạy của Tổ-Sư mà nhiếp tâm niệm Phật cầu sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Ngoài mục đích này ra, quyết không thêm không bớt. 
  • Diệu-Âm xin thành tâm tri ân Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Không. Trong vô lượng kiếp qua vì mê mờ không biết đạo, đến đời này 50 tuổi đầu vẫn chưa biết đạo Phật là gì. May mắn một hôm nghe được tiếng niệm A-Di-Đà Phật và nghe được lời pháp của Ngài, mới ngộ ra chút ít về giáo pháp của Phật. Chính nhờ Ngài mà Diệu-Âm mới biết được Phật-giáo là gì. Nhờ lời pháp của Ngài mà Diệu-Âm ngộ ra con đường thẳng tắp đi về Tây-Phương CựcLạc. Cho nên trong tâm này Diệu-Âm cũng luôn luôn nghĩ rằng Ngài là vị Bổn Sư của mình. 
  • Trong cuộc đời của Diệu-Âm cũng gặp rất nhiều vị ân nhân, thì Diệu-Âm cũng xin nhờ buổi này mà thành tâm tri ân một lão pháp sư rất là từ bi, thầy Thích-Thiện-Huệ hiện đang ở Việt-Nam. Trong suốt thời gian khi bắt đầu viết những lời thư “Khuyên Người Niệm Phật”, chính nhờ Ngài Thiện-Huệ an ủi, khuyến tấn, dạy dỗ, la rầy, chỉ điểm… mà Diệu-Âm mới có cái nghị lực, quyết lòng giúp cho cha mẹ niệm Phật cầu vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc. Giả sử như không có Ngài nâng đỡ, có thể Diệu-Âm cũng đành phải ngã quỵ bỡi những chướng duyên đưa đến, bỡi những sự thử thách đắng cay làm cho Diệu-Âm phải bỏ cuộc đi chăng. Cho nên Diệu-Âm mượn giờ phút này xin tri ân đến Ngài.
  • Diệu-Âm xin tri ân đến quý Thầy đã có từ tâm giúp đỡ cho

Diệu-Âm trên con đường tu hành, làm đạo. Đặc biệt là Đại-Đức

Thích Chí-Giác-Châu ở Việt-Nam, Thầy là người yểm trợ cho DiệuÂm suốt từ đầu cho tới cuối, nhất là trong việc in ấn, liên hệ các nơi để thực hiện các tập sách từ “Khuyên người Niệm Phật” đến các “Tọa Đàm”. Diệu-Âm này đã mang ơn của Thầy rất nhiều, rất nhiều. Xin tạc dạ tri ân. 

  • Diệu-Âm xin thành tâm tri ân đến tất cả các ban hộ niệm khắp nơi, tất cả chư vị đã phát tâm hộ niệm cứu người vãng sanh. Đây là tâm hạnh Bồ-Tát thật cao quý và cũng thật khó khăn mà quý vị đã thực hiện được. Thật là công đức vô lượng.  Diệu-Âm mong chư vị tín tâm càng ngày càng vững, tâm bồ đề càng ngày càng kiên cố để làm đạo cứu người. Hộ niệm là ta trợ duyên cho người khởi sắc tin tưởng, phát nguyện vãng sanh và niệm Phật. Những vị được chúng ta hộ niệm vãng sanh là nhờ trong nhiều đời nhiều kiếp họ đã có phước lành, có thiện căn, nay nhờ cái cơ duyên này mà họ gom tụ lại thiện căn phước đức của họ để đi về Tây- Phương, chứ không phải do năng lực của người hộ niệm. Mong chư vị trong các ban hộ niệm khắp nơi nhớ những điểm này, cố gắng khiêm cung, từ ái, giữ Khẩu-Thân-Ý thanh tịnh để tròn đầy công đức, tiếp tục hành đạo. Nguyện một báo thân này cùng vãng sanh Cực-Lạc. 
  • Diệu-Âm xin thành tâm tri ơn đến chư vị đã phát tâm hổ trợ tịnh tài để ấn tống sách và máy những tọa đàm của Diệu-Âm, tri ơn đến “Ban Ấn Tống Tọa Đàm”, “Ban Hỗ Trợ Hộ Niệm” cùng tất cả chư vị từ trong nước cũng như khắp nơi trên thế giới đã và đang âm thầm tham gia viết lại Tọa-Đàm, ấn tống thành sách, làm máy nghe pháp hộ niệm… lưu hành khắp nơi. Chư vị đã phát tâm Bồđề cao quý, lập hạnh cúng dường ba-la-mật và tạo được thành quả thật vô cùng to lớn. Nguyện đem tất cả công đức có được hồi hướng cho chư vị cùng pháp giới chúng sanh. Nguyện cầu chư vị hết báo thân này đều vãng sanh Tịnh-Độ.  
  • Diệu-Âm cũng xin thành tâm tri ân đến tất cả những thiện hữu tri thức từ khắp nơi đã có lòng thương tình ủng hộ, khuyên nhắc, sửa sai. Chư vị đã dùng hạnh Bồ-Tát thị hiện vì chúng sanh chịu khổ mà xây dựng cho Diệu-Âm. Dù lời khen tặng hay phê phán đều vô cùng quý báu, giúp cho Diệu-Âm thành người biết tu hành trong thời mạt pháp này. Diệu-Âm luôn luôn thành khẩn tự xét mình, và thành tâm cúi đầu tri ân. 
  • Xin cảm ơn tất cả chư vị đồng tu khắp nơi, đồng tu Niệm Phật đường và những vị đã yêu cầu Diệu-Âm nói lời tọa đàm bàn về lời khai thị của Ấn Tổ. Nhờ lời đề nghị đó mà hôm nay Diệu-Âm mới có cơ hội nói được lời tri ân này để tỏ long tri ân đến tất cả chư vị hữu duyên trong đời này.
  • Và để kết thúc cuộc tọa đàm này, xin thưa với tất cả chư vị rằng, Diệu-Âm chỉ biết một chút về pháp hộ niệm học hỏi từ TịnhTông Học-Hội mà đem ra phổ biến ở đây.  Đến nay thì tất cả những gì cần hiểu, cần biết, cần làm về pháp hộ niệm hình như Diệu-Âm đã nói cụ thể cặn kẽ rồi, nhất là những buổi tọa đàm ngắn cỡ 15 phút, 15  phút… có chủ đề trong những thời gian gần đây. Đó là tất cả tâm huyết của Diệu-Âm trình ra, mong chư vị hữu duyên gần xa đọc hoặc nghe qua để tùy cơ ứng dụng, hy vọng giúp ích được cho chính chư vị, cho thân hữu và những người có duyên với chư vị được phước phần vãng sanh về Tây-Phương Cực-Lạc. 

Tất cả chỉ là duyên đó thôi, Diệu-Âm đã nói đầy đủ rồi. Thành ra, cũng xin ngưỡng nguyện cùng chư vị cho phép Diệu-Âm được đóng cửa tịnh tu, và trong tương lai Diệu-Âm cũng sẽ nói những lời này với tất cả các nơi xin cùng tha thứ cho Diệu-Âm, để Diệu-Âm được cơ hội chuyên lòng niệm Phật cầu vãng-sanh Tây-Phương Cực-Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật.