[ẤN QUANG ĐẠI SƯ]: KHAI THỊ HỘ QUỐC TỨC TAI Ở THƯỢNG HẢI