Pháp âm

[Thư Đáp]: Tổ Sư Ấn Quang Trả Lời Thư, Gửi Đến Pháp Sư Đế Nhàn.


 

- Quang từ khi xuất gia đến nay "liền tin một pháp Tịnh-Độ".
- Nhưng do nghiệp chướng ngăn che, đã hai mươi năm, phè phỡn sống thừa, miệng tuy niệm Phật, tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được Pháp sư dạy dỗ, khuyến khích, thệ lập kỳ [tu tập hòng] chẳng phụ tấm lòng đau đáu. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn, vẫn cứ lẩn quẩn y như cũ. Nhân đó mỗi ngày đọc hơn mười tờ kinh điển Tịnh-Độ để phát khởi tâm thắng tấn.

- Thử dùng pháp môn Bảo-Vương-Tùy-Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng, ồ ạt như trước.
- Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc sương tan, mây tiêu, thấy tỏ mặt trời. Lại tra trong sách Lạc Bang Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó, hiểu pháp Thập Niệm của ngài Từ-Vân "nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy", nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này.
- Đủ thấy "cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế, không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy".
- Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi "căn tánh con người [khi ấy] còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm".
- Nhưng người đời nay như Quang, chướng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quang lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả Ngũ Đình Tâm Quán. Nếu có thể niệm Phật "theo hơi thở bèn gồm cả hai pháp quán Sổ Tức, Niệm Phật".
- Nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể "dần dần đoạn được nhiễm tâm", sân khuể ắt chẳng lừng lẫy, "hôn trầm, tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền", ngay cả ngu si cũng phá được, lại "chính là pháp môn nhiếp trọn sáu căn của ngài Đại-Thế-Chí".
- Theo ngu ý cho rằng "đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này"; sợ rằng "do không nhớ số bèn thành giải đãi".
Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành Tam-muội.
- Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng, "nhưng nên vì hậu học thử dùng để dạy cho thông sáng về sau". Nếu là kẻ lợi căn, "trong một thất, hai thất quyết định được nhất tâm". Như Quang là kẻ hôn ám, độn căn, thô lậu, hèn kém, nghĩ phải mười năm, tám năm thì có lẽ sẽ được bất loạn!./.

A DI ĐÀ PHẬT:

-  Khuyên người tin sâu Nhân-quả, báo-ứng, sinh tử luân-hồi, đoạn thập ác, tu thập thiện, từ tâm bất sát, chuộc mạng phóng sinh, trì trai giữ giới tâm thanh tịnh - bình đẳng - từ bi, nhìn thấu - tâm buông xả Tam độc, phát Bồ-Đề tâm, đọc Kinh điển Đại-Thừa, Hiếu kính Cha Mẹ, Tôn kính thầy tổ, tùy thuận tu tập 10 hạnh Phổ-Hiền Bồ Tát, chân thật Tin sâu lời Phật Tổ dạy, Nguyện vãng sinh Cực-Lạc chân thành thiết tha, Chuyên tâm tinh tấn công phu hành trì niệm Phật cầu sinh Tịnh-Độ, liễu thoát lục đạo luân hồi:

A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. ....

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Tây phương Tịnh-Độ
Hồi hướng đến bốn ơn và ba cõi
Đệ tử và hết thảy chúng sinh
Đều sinh về cõi Phật Cực-Lạc.