Pháp âm

[NIỆM PHẬT]: Gương Niệm Phật Của Lão Hòa Thượng Hải Hiền.


Lão Cư Sỹ Hạ Liên Cư nói:
Muốn được tám gió thổi không lay động, cần phải khẳng định một câu cương tông.

Một câu tức là một câu A Di Đà Phật. Dùng một câu A Di Đà Phật, giống như dựa vào một tòa núi Tu Di. Bất luận gặp phải cảnh giới thuận hay nghịch, khổ hay vui cũng vậy, tuyệt chẳng bao giờ đánh mất câu Phật hiệu này. Đó mới là kiên trì chánh niệm.

Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã làm được.

Tuy Ngài không biết chữ, chẳng có trình độ văn hóa, nhưng những lời khai thị của Tổ Sư Đại Đức nói trên, Ngài đã thực hiện được hết. Tín nguyện cầu Vãng Sanh của Ngài vô cùng kiên cố, trời có sập cũng chẳng thể lay động được.

Nếu quý vị xin Ngài khai thị về niệm Phật, Ngài sẽ bảo quý vị:

Chẳng có gì để khai thị hết.

Ngài chẳng giống Ấn Quang Đại Sư nói một tràng đại đạo lý, nhưng bản thân của Ngài chính là một bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao sống động. Những đạo lý mà Ấn Quang Đại Sư đã dạy, Ngài đều thực hiện viên mãn. Cho nên một câu Phật hiệu này, Ngài đã niệm thành công.

Ấn Tổ khai thị chúng ta:

Chỉ cần niệm một câu A Di Đà Phật thuần thục, thành Phật còn có dư.

Chẳng học các pháp khác, có gì hối tiếc ?

Lão Hòa Thượng Hải Hiền dùng cả đời Ngài để biểu diễn câu ấy đến mức tột cùng.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)