Pháp âm

[NHÂN QUẢ]: Bạn Có Biết Chúng Ta Đã Từng Đọa Trong ĐỊa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh ...?


PHÀM PHU CHÚNG TA KHÔNG BIẾT NHỮNG NGHỆP NHÂN QUẢ BẢO TRONG ĐỜI QUÁ KHỨ, CHO NÊN ĐỐI VỚI THIỆN KHÔNG MUỐN TU; ĐỐI VỚI ÁC KHÔNG MUỐN ĐOẠN!

Phàm phu chúng ta không có năng lực nhớ đời quá khứ, cho nên đối với thiện không muốn tu, không sẵn lòng tu; đối với ác cũng không sợ, cũng không muốn đoạn. Nguyên nhân do đâu vậy? Do không biết những nghiệp nhân quả báo trong đời quá khứ.

Ở trong kinh Phật từng nói, có A La Hán (A La Hán đắc lậu tận thông, năng lực túc mạng thông của họ có thể biết quá khứ 500 đời) khi nhớ đến trong đời quá khứ tạo tác tội nghiệp bị đọa địa ngục A Tỳ chịu khổ chịu nạn, vừa nhớ đến tình trạng đó mà tâm còn run sợ, trên người rướm mồ hôi máu vì sợ hãi! Vị A La Hán đã thoát khỏi sinh tử luân hồi từ lâu rồi, hiện nay đã tu hành chứng quả A La Hán, nhớ đến tình trạng lúc đó sợ hãi đến vã mồ hôi máu.

Phàm phu chúng ta có người nào mà chưa từng bị đọa địa ngục A Tỳ đâu? Có người nào chưa từng trải qua súc sanh, trải qua ngạ quỷ chứ? Thời gian chúng ta trải qua trong ba đường ác đã quá dài rồi! Đáng tiếc chưa có túc mạng thông nên không hiểu được, quên hết rồi, cho nên ngày nay dám làm ác, không chịu tu thiện.

Nếu như chúng ta có thể biết túc mạng thông thì chắc chắn không còn tự cao tự đại nữa, bạn tự nhiên sẽ khiêm tốn ngay. Thử nghĩ người cùng tu hành chung với chúng ta trong quá khứ đã tu hành chứng quả rồi, biết bao nhiêu bạn đạo đồng tu đều đã làm Phật, làm Bồ Tát, bản thân chúng ta vẫn còn rơi vào tình trạng này thì có gì đáng tự cao tự đại chứ? Tâm sám hối sẽ nảy sinh, tâm tự ti sẽ nảy sinh....

Chúng ta ngày nay khuyên bảo hết lời, hết lần này đến lần khác, khuyên hoài khuyên mãi mà người nghe giống như không nghe thấy vậy, bịt tai không nghe! Hoặc giả nghe thấy, xem thấy thì nói các ông diễn xuất hay quá, gật đầu cười cười, ra khỏi cửa đã quên sạch sẽ rồi! Nguyên nhân do đâu vậy? Do không biết túc mạng thông.

Túc mạng thông không phải chỉ biết được một đời, hai đời. A La Hán chỉ biết 500 đời, người ở thế giới Cực Lạc “Tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng”, biết được thiện ác đã tạo và tất cả quả báo đã chịu ở trong vô lượng kiếp, đây là chân thật không thể nghĩ bàn.


Nam Mô A Di Đà Phật!
HT. TỊNH KHÔNG