Pháp âm

[KHAI THỊ]:Mục Tiêu Của Chúng Ta Muốn Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc. Thân Cận A Di Đà Phật. Tại Sao Không Buông Xả Ráng Niệm Phật Cho Tốt?


Hải Hiền Lão Hòa Thượng, vì chúng ta thị hiện sự vi diệu, thật quá diệu, chỉ cần dùng phương pháp của Ngài, phương pháp của ngài là chân thật vạn duyên buông xuống

Lão Hòa Thượng Hải Hiền ngài dạy người chỉ bằng một lời, niệm Phật cho tốt, mọi thứ khác đều là giả không luận gặp loại người nào, không luận vào lúc nào bất kể trong trường hợp nào ngài cũng chỉ có một câu như thế bình đẳng phổ độ hết thảy chúng sanh. Chúng sanh nếu như nghe hiểu rồi, y giáo phụng hành đời này nhất định Vãng Sanh.

Phàm là không thể Vãng Sanh chỉ có thể nói:

Ấy đều là do không lão thật vọng tưởng, tạp niệm của bản thân quá nhiều, nhiều chủ ý, sai rồi !

Chư vị hãy nghĩ mà xem, chúng tôi mấy năm nay, vì sao lại buông bỏ Kinh Hoa Nghiêm, tất cả Kinh Giáo đều ko học nữa, chỉ có mỗi bộ Kinh Vô Lượng Thọ này thôi, như thế ít vọng tưởng, ít tạp niệm, mọi hoạt động tôi đều không tham gia.

Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật, mỗi phút đều là A Di Đà Phật, mỗi giây đều là A Di Đà Phật, một giây niệm một câu Phật hiệu, không để luống qua một giây nào, một giây khởi vọng tưởng thì sai rồi !

Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ, chúng ta chỉ có một phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. chỉ có một mục tiêu, là Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật, buông xả hết, cái gì cũng phải buông xả, Vãng Sanh Tịnh Ðộ, cùng chứng Ðại Giác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không