Pháp âm

[Khai Thị]: Vì Tất Cả Chúng Sanh Mà Niệm Phật.


YÊU THƯƠNG TẤT CẢ CHÚNG SANH VÔ ĐIỀU KIỆN

Trước tiên, hãy dùng tâm yêu thương vô điều kiện với tất cả chúng sanh mà Nghe Kinh, Y Giáo Phụng Hành thì có thể đạt được nhân sanh hạnh phúc mỹ mãn.

Thứ 2, hãy dùng tâm yêu thương vô điều kiện yêu hết thảy chúng sanh để Tụng Kinh Cầu Nguyện cho tất cả mọi người đều có thể hưởng thụ được đời sống giống như Thế Giới Cực Lạc.

Thứ 3, hãy lấy tâm yêu thương vô điều kiện tất cả chúng sanh để NIỆM PHẬT.

Đây là tâm Đại Bi, do tâm Đại Bi sanh tâm Bồ Đề, do tâm Bồ Đề mà thành Đẳng Chánh Giác, đồng thời vạn đức vạn năng của Phật, đại từ đại bi của Phật đều bao hàm ở trong câu Phật hiệu A DI ĐÀ PHẬT. Chúng ta xưng danh hiệu Phật, đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hạnh với Phật. Kinh Phật nói: “Một tiếng danh hiệu A DI ĐÀ PHẬT có thể diệt được các thứ khổ trong 8 vạn ức kiếp sanh tử”. Câu này là chân thật không hư dối. Tấm gương trong cửa Phật đương đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, lão cư sĩ Lưu Tố Thanh đều là dựa vào niệm Phật một đời thành tựu. Hiền Công 92 năm một câu Phật hiệu không thay đổi đề mục, không thay đổi phương hướng. Đây chính là sự thể hiện tâm yêu thương vô điều kiện với tất cả chúng sanh.

Thứ 4, hãy lấy tâm yêu thương vô điều kiện với tất cả chúng sanh mà SÁM HỐI.

Chí thành sám trừ sự tự tư tự lợi, tổn người lợi mình, tham cầu danh văn lợi dưỡng và tham sân-si-mạn-nghi, các loại phiền não ác tập của chính mình từ vô thỉ kiếp cho đến nay. Đạt được sự thanh tịnh của thân tâm. Đây là sám hối nghiệp chướng trong thập đại nguyện vương của Phổ hiền Bồ Tát.

Nam Mô A Di Đà Phật!
- Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không.
Giảng ngày 20/7/2019. Tại Chùa Cực Lạc, Đài Nam.
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.