Pháp âm

[KHAI THỊ]: Vì Sao Phải Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ? Có Phải Vì Giúp Đỡ Người Thân, Quyến Thuộc. Chúng Sanh Nhiều Đời Nhiều Kiếp Có Duyên Với Chúng Ta?


A La Hán, các ngài có túc mạng thông, nhưng chỉ biết được năm trăm đời trong quá khứ, nếu thêm năm trăm đời nữa thì các Ngài không biết.

Còn như chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thân bằng quyến thuộc đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, hiện nay sanh vào cõi nào thảy đều biết rõ bây giờ họ là thân phận gì, có hoàn cảnh sinh sống ra sao, bạn đều biết toàn bộ, cứu độ họ sẽ rất dễ dàng.

Chúng ta vì sao phải học Phật, vì sao phải niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, không có gì khác chính là ta muốn giúp đỡ người thân, nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ vô lượng kiếp đến nay. Người thân quyến thuộc, và những chúng sanh có duyên, phát cái tâm này, đây gọi là tâm đại Bồ Đề.

Bồ Đề là giác ngộ, chân thật giác ngộ rồi, ta giác ngộ, ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Phật ko thể độ người vô duyên, chỉ cần có duyên, đều có thể được độ, bạn đem Pháp Môn này truyền lại cho họ, khi căn cơ họ đến rồi, họ sẽ tiếp nhận ngay, liền có thể y giáo phụng hành như vậy lập tức liền được độ.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không