Pháp âm

[Khai Thị]: Vì Sao Niệm Phật Có Thể Giải Quyết Vấn Đề?


 

Không nên lãng phí thời gian rảnh này, ra bên ngoài du lịch thì rất đáng tiếc. Mấy ngày thời gian nhàn rỗi này nên siêng năng để niệm Phật, ngày đêm không ngừng. “Gặp duyên tức tu”, có thể cùng với những người bạn cùng tu, nghĩa là câu Phật hiệu này niệm cho rốt ráo.

Phương pháp tốt nhất có thể nương theo phương pháp của Ấn Quang Đại sư, ngài đã dùng suốt một đời, niệm Phật thật sự thành tựu. Điều này chúng ta nên học tập.

Không để lãng phí, tức chắc được vãng sanh. Hai chữ chắc được ở đây là then chốt, chỉ cần quý vị không lãng phí thời gian, có thời gian nhàn rỗi thì niệm Phật, quý vị sẽ chắc chắn được vãng sanh.

Tất cả không nênnghĩ, trong tâm chỉ có Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra thì ý nghĩ gì cũng không có. Cái này hay, như thế mới có thể thành tựu. Lo nghĩ trên thế gian này có việc gì xứng đáng để chúng ta phải lo nghĩ hay không ? Không có !

Thật có, lo nghĩ của quý vị cũng giải quyết không được vấn đề, lo nghĩ chỉ có đem vấn đề làm thêm loạn hơn. Quý vị không thể giải quyết vấn đề, vậy hà tất quý vị phải lo nghĩ ? Chỉ có tỉnh lặng, chỉ có niệm Phật, mới có thể giải quyết vấn đề. Vì sao niệm Phật có thể giải quyết vấn đề ?

Niệm Phật được Phật lực gia trì, tâm địa thanh tịnh có thể sanh trí tuệ, tự mình có trí tuệ lại được Phật lực gia trì, quý vị mới có biện pháp giải quyết vấn đề. Quý vị vừa hoảng vừa loạn vừa bận thì vấn đề nghiêm trọng hơn. Tỉnh lặng là quan trọng hơn hết !

Khi gặp phải tai nạn trước mắt, càng tỉnh lặng, không kinh không hãi, chúng ta mới thực sự có thể giải quyết vấn đề. Trong kinh Phật có dạy, tâm không điên đảo thì vấn đề có thể giải quyết.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
(Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không)