Pháp âm

[KHAI THỊ]: Vì Sao Đức Phật Chưa Đến Tiếp Dẫn Tôi?


Điều thứ nhất, chúng ta vẫn chưa hết duyên với Thế Giới này bị nghiệp lực khống chế.

Điều thứ hai, nghiệp duyên với Thế Giới này thật hết rồi, vì sao chưa đón bạn đi ?

Vì bạn không còn để việc đó trong tâm, nên A Di Đà Phật chưa đến tiếp dẫn bạn Vãng Sanh, để bạn ở lại Thế Giới này thêm ít năm để làm gì ?

Làm một tấm gương học Phật tốt, làm tấm gương niệm Phật tốt, cho nên ngài không đến đón bạn ngay lập tức. Khi thời gian đến rồi, Ngài tự nhiên sẽ hiện thân, người như vậy tôi tin chẳng phải ít. Phật để những người này làm tấm gương cho mọi người xem là thật, không phải giả !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không