Pháp âm

[KHAI THỊ]: Vãng Sanh Đến Thế Giới Cực Lạc, Bạn Không Đi Là Bạn Sai Rồi?


Trong tâm của chúng ta cần phải có sự cân nhắc, con đường này đi không được thật khó biết bao. Nhưng nếu như có thể chân thật đem lý luận phương pháp và cảnh giới của Tịnh độ tông, cả thảy làm rõ ràng, làm minh bạch, bạn quyết chí một lòng tin thật nguyện thiết, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật.

Tôi xem thấy đĩa của Hải Hiền pháp sư cảm xúc của tôi rất sâu sắc. Pháp sư Hải Hiền, pháp sư Hải Khánh của chùa Phật Lai, còn có mẹ của Ngài,t ôi cho rằng họ đều đạt được địa vị niệm bất thối. Ngài Hải Hiền đã tu như thế nào ?

Chính là ''thật tin thật nguyện'', một câu Phật hiệu. Nói rõ người này trong tâm ngoài một câu Phật hiệu ra không còn cái gì khác, tâm của ngài là tâm gì ?

Trên đề kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thường nói, ngài là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh không có nhiễm ô, tâm bình đẳng thì không dao động, bình đẳng, đây là chân tâm.

Ngài cái gì cũng biết, đó chính là giác mà không mê, đây là cảnh giới gì ? Là biệt giáo sơ địa, và viên giáo sơ trụ, chí ít chính là cảnh giới này. Ngài vãng sanh thế giới Cực Lạc là sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm độ. Ngài không biết chữ, không có đi học qua, cũng chưa hề nghe giảng kinh, điều này chẳng có liên quan gì.

Chư vị tỉ mỉ mà xem chiếc đĩa này, bạn xem ba người này, Pháp sư Hải Khánh, Pháp Sư Hải Hiền, và Mẹ của ngài Hải Hiền, bạn tỉ mỉ quan sát 3 người này.

Vì thế vãng sanh đến thế giới Cực Lạc nhất định không thể không đi, không đi thì bạn sai rồi !

Không gặp được thì không có gì để nói, do không có duyên. Gặp được mà không đi thì đáng tiếc biết bao, gặp được nhất định không thể không đi, hơn nữa đi cũng rất dễ chứ không khó, nhất định một đời thành Phật.

Ý nghĩa này vẫn chưa nói hết, phía sau trong yếu giải có nói kẻ ngũ nghịch, thập ác, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh (thuộc vào hạ hạ phẩm, đều đạt được tam bất thối).

Chúng ta xem thấy điều này có thể không đi sao ?

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không