Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tỷ Lệ Người Gặp Và Tin Pháp Môn Tịnh Độ Thật Là Ít - Phải Trân Quý Đại Sư Nhân Duyên Này.


Quý vị thấy bây giờ toàn thế giới có hơn 7 tỷ người, trong 7 tỷ người này có bao nhiêu người gặp được Phật pháp ?

Tôi muốn nói được nghe đến Phật, biết có Phật, khoảng chừng 1/7 thôi, có khoảng hơn một tỷ người !

Nhưng thật sự tiếp xúc với Phật pháp, có thể là 1/10, một tỷ người biến thành 100 triệu người, thật sự tiếp xúc được Phật pháp.

Tiếp xúc được Phật pháp, nhưng Phật pháp có thật có giả, nếu tiếp xúc Phật pháp giả, thì không khởi tác dụng. Gặp được Phật pháp thật, có thể trong 10 người chỉ có một người thôi !

Quý vị sẽ giảm dần dần, một tỷ người biến thành 100 triệu người (1/100)

Một trăm triệu người, nếu như gặp được Tịnh độ, có thể lại là 1/10, vậy thì còn lại 10 triệu người.

Trong 10 triệu người, có thể gặp được bộ kinh này, bổn Hội Tập này, gặp được chú giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, e rằng không đến 100 người, vậy quý vị mới biết rằng pháp môn này đáng quý chừng nào !

Đại sự nhân duyên này để ngay trước mắt chúng ta, nếu bỏ lở, tội quý vị sẽ rất nặng. Người khác không gặp được vì không có duyên, điều đó có thể tha thứ. Quý vị gặp được lại bỏ qua, không thực hành đó chính là tội vô gián địa ngục !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không