Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tu Phước Tại Sao Lại Biến Thành A Tu La?


VÌ HỌ CHỈ CHÚ TRỌNG BỐ THÍ MÀ LƠ LÀ VIỆC TRÌ GIỚI, CÀNG KHÔNG THỂ NHẪN NHỤC, HAY NỔI GIẬN, TÂM CỐNG CAO NGÃ MẠN, RẤT HIẾU THẮNG. NGƯỜI NHƯ VẬY TƯƠNG LAI SANH ĐẾN CÕI A TU LA. 

A Tu La, nói cho chư vị biết trời sắc giới không có A Tu La, trời sắc giới thiên đương nhiên càng không có, A Tu La chỉ ở dục giới. Mà còn nói với chư vị, chỉ có ở trời Đao Lợi Dục Giới, Dạ Ma trở lên không có A Tu La. A Tu La sanh lên cõi trời như thế nào? Tu phước, đời trước ở nhân gian tu phước báo lớn, phước báo ở nhân gian họ không có chỗ hưởng, đến cõi trời hưởng.

Vì sao gọi là Tu La? Tu La là tiếng Phạn, nghĩa là vô đoan chánh. A dịch là vô, Tu La dịch là đoan chánh. Nghĩa là nói tướng mạo của họ rất xấu xa, không đoan chánh như tướng mạo của thiên nhân, nhưng phước báo của họ rất lớn. Những phước báo này tu như thế nào? Bố thí, năm loại ở trước trong sáu ba la mật đều là tu phước. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định đều là tu phước. Tu phước biến thành A Tu La, vì trong năm loại tu phước này họ chỉ chú trọng bố thí, lơ là việc trì giới, càng không thể nhẫn nhục. Phước báo lớn, phước quá lớn. Vì không thể trì giới, không thể nhẫn nhục, hay nổi giận, cống cao ngã mạn, rất hiếu thắng. Tu phước thường cho mình là số một. Người ta bỏ ra một vạn, tôi bỏ ra hai vạn, nhất định đè bẹp anh, người như vậy tương lai họ trở thành a tu la, hiếu thắng. Khi hưởng phước trời, tập khí hiếu thắng, ngạo mạn họ vẫn chưa đoạn. Ở cõi trời cũng thường đấu tranh, cũng thường gây chiến tranh với thượng đế, khiến vua trời Đao Lợi thân tâm bất an, họ gây sự. Đây là A Tu La, phải biết vì sao biến thành A Tu La. 

Nhưng chư vị phải biết, hưởng hết phước báo của A Tu La họ đều rất khổ, vì sao vậy? Vì họ tạo nghiệp quá nhiều. Người thường không có phước báo lớn như vậy, ít tạo nghiệp hơn, muốn tạo nghiệp nặng cũng không thể tạo. Quý vị là một người dân bình thường, giết người phải đền mạng. Họ là quốc vương, giết bao nhiêu người cũng không cần đền mạng, phước báo họ lớn. Phước báo lớn tu phước cũng dễ, tạo nghiệp cũng dễ. Chúng ta phải hiểu đạo lý chân tướng sự thật này.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích: Kinh Địa Tạng Huyền Nghĩa, tập 3