Pháp âm

[Khai Thị]: Trong Tâm Có Thứ Gì - Chính Là Thứ Đó.


 

Nếu như quí vị đem 'Phật A Di Đà' để ở trong lòng, quí vị đã trở thành Phật rồi. Oan thân trái chủ tìm đến quí vị là cầu quí vị siêu độ, cầu quí vị cứu họ, tuyệt đối không tổn hại quí vị.

Trong tâm có thứ gì chính là thứ đó !

Trong tâm có Phật chính là Phật, trong tâm có Bồ Tát chính là Bồ Tát, trong tâm có tham chính là ngạ quỷ, trong tâm có sân hận chính là địa ngục, trong tâm có ngu si chính là súc sanh, trong tâm có ái đó là thiên nhân, dục giới thiên, tâm địa thanh tịnh là vô sắc giới thiên. Đây là thật không phải giả đâu !

Cho nên Phật nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu nói này nói hết được rồi ! Rất nhiều người biết, biết niệm, không hiểu được ý nghĩa, ý nghĩa này sâu sắc quá !

Chúng ta từ sáng đến tối ý niệm đó là thập pháp giới đều có. Quí vị xem quí vị niệm một câu A Di Đà Phật là pháp giới Phật. Niệm Quan Âm Bồ Tát là pháp giới Quan Âm Bồ Tát. Một lát sau lại khởi tâm tham là pháp giới ngạ quỷ. Từ sáng đến tối không biết trong thập pháp giới quay biết bao nhiêu vòng rồi. Cuối cùng, sau khi sanh mạng này kết thúc, đi đến cõi nào ?

Phải xem quí vị niệm cuối cùng đó là niệm gì, thì họ đi đến cõi đó.

Chúng ta biết được sự việc này lợi hại, sự việc này là đại sự. Chúng ta nên làm thế nào để học tập, đem những pháp giới khác đều để sang một bên, không nên để tâm đến nó nữa. Chỉ chú trọng ở A Di Đà Phật. Tôi chọn Phật pháp giới hay là chọn A Di Đà Phật. Sự chọn lựa này là tuyệt đối chính xác. Sự chọn lựa này nhất định là trí tuệ, nhất định thành tựu.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không