Pháp âm

[KHAI THỊ]: Trộm Cắp Của Thường Trụ Tam Bảo, Tội Này Phật Không Thể Cứu Được, Vì Không Thể Sám Hối.


Hai chữ “trộm cắp” này, tôi thường giảng rất đơn giản, mọi người dễ dàng hiểu, chính là ý nghĩ giành chiếm phần lợi, ý nghĩ này là sanh tâm trộm.

Chúng ta phải suy nghĩ nhiều, chúng ta có lãng phí của thường trụ tam bảo hay không ? Trong kinh Địa Tạng nói quả báo thật đáng sợ. Cho dù là cây kim, cọng cỏ trong chùa..v.v không cho mà lấy.

Trộm của thập phương thường trụ, tội này Phật không thể cứu được.

Chúng ta đọc thấy trong kinh Vô Lượng Thọ, tạo tội ngũ nghịch thập ác, khi lâm chung biết sám hối, Phật vẫn có thể giúp bạn vãng sanh.

Trộm của thập phương thường trụ, tội này Phật không cứu được, tại sao vậy ? Không thể sám hối !

Cho nên, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng ta thường không để ý đến. Quả thật mà nói, nó còn nghiêm trọng hơn cả tội sát sanh.

Bạn sát sanh, bạn giết thân mạng của chúng sanh, nhưng bạn không có đoạn huệ mạng của họ, đó là trách nhiệm một đối một nên có thể sám hối.

Còn trộm cắp, đặc biệt là trộm cắp của thường trụ, thường trụ này là tận hư không khắp pháp giới, tứ chúng đệ tử đều là chủ nợ, tội còn nặng hơn cả trộm cắp của quốc gia. Quốc gia là một nước của bạn, số người quả thật vẫn là có hạn.

Nhưng hư không pháp giới là không có số lượng, thường trụ là thông hư không khắp pháp giới, người hiểu được điều này quá ít.

Hơn nữa, nhìn thấy mọi người dường như đều giành phần lợi của thường trụ, đều giành phần lợi của người khác, trở thành thói quen rồi, đều cảm thấy đây là lẽ đương nhiên mà không biết hậu quả nghiêm trọng như vậy !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.