Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tín Nguyện - Trì Danh Là Gì?


''Tín nguyện'' chính là phát Bồ Đề tâm,
''Trì danh'' chính là nhất hướng chuyên niệm, càng đơn giản, càng thẳng tắt.

Nói rõ Pháp Môn này, không những là tất cả Pháp được Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết trong bốn mươi chín năm, đây là Pháp Môn đại tổng trì trong tất cả Pháp.

Quả thật là, Tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu. Chỉ cần bạn đầy đủ điều kiện này, không một ai không thành tưu, hơn nữa liền trong một đời này. Không cần phải trải qua thời gian rất dài, nhiều đời nhiều kiếp, không cần thiết, một đời liền viên mãn thành tựu, là Pháp Môn một đời viên mãn thành tựu.

Chỉ có một môn này, không có môn thứ hai, điều này chúng ta nhất định phải làm rõ ràng, làm minh bạch. Sau đó mới có thể phù hợp với điều kiện tu học của Bổn Tông, đó chính là không hoài nghi, không xem tạp, không gián đoạn.

Người căn tánh như thế nào mới có thể thành tựu ?

Nam nữ lão ấu, hiền ngu bất tiếu, các ngành các nghề, chỉ cần đầy đủ tín nguyện trì danh, mỗi mỗi đều là người đương cơ của Pháp Môn này. Hay nói cách khác, không một ai không thành tựu, quả nhiên là những điều được nói trên Kinh Luận.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)