Pháp âm

[KHAI THỊ]: Thế Nào Là Phát Bồ Đề Tâm, Nhất Hướng Chuyên Niệm?Từ công phu thành phiến này lại hướng lên một bậc gọi là sự nhất tâm bất loạn, sự nhất tâm bất loạn sẽ sanh vào phương tiện hữu dư độ.

Sâu hơn nữa là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân đây là cảnh giới của bồ tát từ hàng sơ trụ của viên giáo trở lên, gọi là lý nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm.

Tiếp tục hướng đến cảnh giới của Phật, gọi là Thường Tịch Quang Độ, đây là Phật quả cứu cánh viên mãn.

Ngẫu Ích Đại sư trong Di Đà Yếu Giải nói một cách đơn giản trọng yếu nhất: Ngài nói cái tâm chân thật phát nguyện cầu sanh tây phương thế giới Cực Lạc, cái tâm này chính là tâm bồ đề.

Tôi nói là sự thật không hề giả, nếu như A Di Đà Phật bây giờ đến đây, tôi lập tức theo ngài đi ngay, đối với thế giới này tôi chẳng còn chút mảy may lưu luyến nào, đây gọi là tâm bồ đề.

Chẳng thể như A Di Đà Phật xuất hiện rồi, ta lại còn cùng ngài mặc cả, ở đây con còn mấy chuyện chưa dặn dò, chưa làm xong, còn có người thân của con, vẫn chưa đi từ biệt họ, như thế không được. Những chuyện khiến ta phải canh cánh trong lòng toàn là chướng ngại, không có những chuyện đó mới thật là buông được xuống.

Gặp được A Di Đà Phật thứ gì cũng không màng đến, liền theo ngài đi thế mới đúng, liền đến thế giới Cực Lạc.

Ngẫu Ích Đại sư dạy chúng ta pháp môn này thật đơn giản đến cực độ, tín nguyện trì danh, 4 chữ này thật sự tin có thế giớ iCực Lạc, có A Di Đà Phật đây là tín, nguyện là chúng ta thật muốn đến thế giới Cực Lạc, nóng lòng muốn đi ngay bây giờ, trì danh chính là lão thật niệm Phật, một đời một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đó gọi là lão thật niệm Phật.

Tức là tâm của chúng ta niệm niệm đều là A Di Đà Phật, không hề có một tạp niệm nào, cũng, không có bất kỳ vọng niệm nào đây gọi là trì danh.

Do đó những gì ngài nói là thật. Từ vãng sanh truyện thấy được có không ít người niệm Phật vãng sanh, nhất là những cụ bà dưới quê có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, đều có đủ.

Các cụ tuyệt không biết thế nào là tâm bồ đề, nhưng các cụ thật sự phát tâm, đó chính là phát bồ đề tâm. Vì sao ?

Vì họ một lòng một dạ cầu sanh Tây Phương, đó chính là tâm bồ đề. Các cụ một lòng cầu sanh Tây Phương nên quả thật phù hợp với yêu cầu trong kinh Vô Lượng Thọ.

Tức là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, họ làm được rồi !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không