Pháp âm

[khai Thị]: Thế Nào Là Người Chân Thật Có Phước?


 

Người xưa đã nói: “nghiêm khắc với mình, khoan dung với người” thì người này có phước báo. Đối với chính mình phải nghiêm khắc, khắc phục phiền não tập khí của chính mình.

Nếu phiền não tập khí nặng, nghiệp chướng sâu nặng, cổ Đức đã dạy chúng ta dùng phương pháp lạy Phật sám hối. Phương pháp này có hiệu quả, buông xuống vạn duyên, mỗi ngày lạy Phật 3.000 lạy.

Người xưa dùng phương pháp này chỉ ba năm là nghiệp chướng tiêu trừ, trí huệ hiện tiền, nơi đâu cũng như vậy. Công đức sám hối không thể nghĩ bàn, chúng ta nhất định không thể xem nhẹ.

Chúng ta nhìn thấy những người tạo tác tội nghiệp thì không được xem thường họ. Chúng ta là phàm phu mắt thịt, không thể nhìn ra được, nếu vào lúc lâm chung họ chân thật sám hối, có thể phẩm vị họ vãng sanh còn cao hơn chúng ta, đây là việc rất có khả năng.

Chúng ta làm sao có thể xem thường người khác chứ? Cho nên việc học Phật quan trọng nhất là trong lúc xử sự đối người tiếp vật, ở mọi nơi đều khiêm hư nhẫn nhường, trong mọi việc đều tôn trọng người khác, đối với chính mình nhất định có lợi ích, đây là việc mà chúng ta cần phải học tập.

Chỉ cần có thể kiên trì không thay đổi thì con người này có phước báo, con người này cả đời sẽ đi đến con đường thành công, đi đến Đạo giải thoát.

Cho nên chúng ta đọc Cảm Ứng Thiên, đây là Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta dùng quyển sách nhỏ này để mỗi ngày phản tỉnh kiểm điểm, nếu chính mình vẫn thường hay phạm những ác nghiệp này thì trong lòng mình rất rõ ràng đó nhất định là đoạ địa ngục. Nếu muốn tránh được nỗi khổ của địa ngục thì hãy nhanh chóng quay đầu.

Nam Mô A Di Đà Phật!
TRÍCH THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN (TẬP 106) 
HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG GIẢNG