Pháp âm

[KHAI THỊ]: Thâu Nhiếp Sáu Căn - Đó Mới Là Công Phu Thật Sự.


Như có kẻ niệm Phật mấy mươi năm, nếu lúc tối hậu bỏ lửng, khinh thị trì danh, đổi qua tu pháp khác, vậy thì coi như xong rồi, hoàn toàn sai rồi !

Có loại người như vậy không ? Có !

Từ xưa cho đến nay có rất nhiều, vậy là thế nào ?

Niệm cả một đời mà không gặp được Phật, thì họ liền nghi ngờ. Đại Thế Chí Bồ Tát, Trong Viên Thông Chương nói với chúng ta, Nhớ Phật niệm Phật hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật.

Chúng ta nhớ Phật niệm Phật hiện tiền, tương lai vì sao lại không gặp được Phật. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp Niệm Phật, Chúng ta thử nghĩ xem chúng ta đã làm được chưa ?

Thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm tương tục, hai câu này vẫn chưa làm được, thì niệm Phật sẽ không có cảm ứng. Nhớ Phật nghĩa là trong tâm nghĩ đến Phật, Niệm Phật nghĩa là miệng niệm Phật.

Cần cái gì ?

Cần thâu nhiếp sáu căn, tịnh Niệm tương tục, Tịnh niệm, thì niệm Phật không được xen tạp.

Người bây giờ phiền phức, trên người có mang theo điện thoại. Niệm được mấy câu Phật hiệu thì điện thoại reo rồi, lập tức bị dừng lại, liền bị gián đoạn. Điện thoại chính là ma chướng lớn nhất, Có người tặng cho tôi, tôi cũng cám ơn họ. Họ tặng một cái điện thoại cho tôi.

Nhưng mà làm sao ? Tôi đem nó bỏ đi.

Tôi không có bị lừa, Không có điện thoại thanh tịnh biết bao nhiêu.

Không có điện thoại, tôi không quấy nhiễu ai, Người khác cũng đừng quấy nhiễu tôi. Thâu nhiếp sáu căn đó là công phu thật sự.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)