Pháp âm

[KHAI THỊ]: Thật Ra Trên Thân Mọi Người Đều Có Hào Quang.


- Không chỉ là con người, bất cứ động thực vật nào cũng đều có hào quang cả, còn như là hào quang sáng, hào quang tối, hào quang mạnh, hào quang yếu, hào quang lớn, hào quang nhỏ, cũng sẽ khác nhau theo từng người một.

- Khi ta khởi lên thiện niệm thì phóng hào quang sáng đẹp, khởi lên ác niệm thì phóng ra hào quang tối đen, nếu nhớ Phật niệm Phật, thì phóng ra Phật quang, hơn nữa Phật quang rực rỡ ; phiền não của phàm phu mắt thường tuy không nhìn thấy, nếu Phật Bồ Tát thì không có gì không biết không thấy, thậm chí Quỷ Thần ở linh giới cũng có thể nhìn thấy được.

- Do đó, con người nên thường mang trong lòng thiện niệm, tốt nhất là thường nhớ Phật niệm Phật, để trên người thường phóng ra Phật quang, mãi mãi nhận được Phật quang bảo vệ không rời. Như vậy kiếp này không những được tiêu tai miễn nạn, tăng phước tăng thọ ; khi lâm chung, còn được Phật tiếp dẫn, vãng sanh Tịnh độ một cách an toàn thuận lợi.

Nam mô A Di Đà Phật.
Pháp Sư Huệ Tịnh.
Chuyển ngữ Huệ Chánh