Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tất Cả Đều Tùy Duyên - Không Nên Phang Duyên - Tâm Sẽ Thanh Tịnh.


Những người rời thầy sớm, đều không có thành tựu, vấn đề này về sau chúng tôi đều nhìn thấy. Chuyện tốt không bằng không chuyện gì, vô sự còn tốt gấp mấy chuyện tốt.

Thầy chúng tôi viết lên bảng đen bốn chữ “hảo nhân hảo sự”. Khi viết xong, sau đó thầy khoanh một vòng nhỏ dưới chữ hảo, khoanh rồi, khoanh một cái nữa để đọc khứ thanh, đọc thế nào ? “Hiếu nhân hiếu sự”, nghĩa là thích lắm chuyện.

Thầy giáo đã để lại trong chúng tôi ấn tượng rất sâu sắc, đã dạy chúng tôi đừng hiếu sự, lắm chuyện là hỏng. Quý vị không thể cưỡng lại mê hoặc trong cuộc đời, không lắm chuyện là việc tốt, xum xoe là đã có chuyện.

Bởi thế hai cách nói đó không chống trái nhau, đều rất hợp lí. Làm việc tốt phải có tiền, quý vị xem ngày nay có người mang tiền đến, như thế là phải đi làm việc tốt giúp họ. Không ai mang tiền đến càng tốt, không có chuyện gì, quyết không đi tìm việc, tâm sẽ luôn vắng lặng, luôn định. Đấy là việc tốt đúng nghĩa, việc tốt trong đời không có thứ nào sánh bằng.

Ai ai cũng nghĩ như thế, cũng làm như thế, thiên hạ thái bình, thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự buộc vào, ai là người ngu ?

Người xum xoe làm việc tốt. Nếu không có tiền thì sao ?

Không có tiền tôi cám ơn trời đất, đầu óc không cần suy nghĩ. Người ta đưa tiền đến, tôi phải nghĩ dùng nó như thế nào ? Làm sao để làm việc thiện thay họ ?

Vì thế không có tiền là tốt nhất. Đây là tiền nhiều thì làm nhiều việc tốt, tiền ít làm ít việc tốt, không có là tốt nhất !

Tôi không cần lo lắng, nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Tất cả đều tùy duyên, không cần phan duyên, tâm sẽ thanh tịnh.

Quý vị muốn làm việc gì phải tìm người giúp đỡ, tâm không thanh tịnh, điều này chướng ngại việc tu hành của chúng ta.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không