Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tâm Vì Sanh Tử Là Cơ Sở Để Nhập Đạo.


Bài báo cáo này trích một lời dạy của Triệt Ngộ Đại Sư:

Nếu chẳng khởi tâm thật sự vì sanh tử, hết thảy khai thị đều là hý luận làm đề tài. Nếu tâm sanh tử không tha thiết, có nói nhiều với họ cũng là dư thừa, vô ích. Ngược lại, nếu tâm vì sanh tử thật sự tha thiết, chẳng cần khai thị thì người đó cũng tranh thủ từng phút từng giây, ngày đêm chẳng gián đoạn để niệm câu A Di Đà Phật giống như Hòa Thượng Hải Hiền vậy.

Xin trích dẫn nguyên văn một đoạn khai thị của Đại Sư Triệt Ngộ:

Hết thảy những nỗi khổ trong thế gian chẳng vượt hơn nỗi khổ sanh tử. Nếu không liễu sanh tử thì sanh rồi chết, chết rồi sanh, sanh sanh tử tử.

Vừa xuất một bào thai này, lại nhập một bào thai khác. Vừa thoát một đãy da liền khoác lên một đãy da khác, khổ chẳng nói nổi !

Huống chi chưa thoát luân hồi, khó tránh khỏi đọa lạc. Bào thai heo, bào thai chó, chẳng có chỗ nào không vào. Đãy da lừa, đãy da ngựa, chẳng chừa thứ nào. Được làm thân người là khó có nhất, nhưng rất dễ đánh mất. Chỉ sai sót một niệm liền đọa vào ác thú.

Tam đồ dễ vào khó ra, địa ngục thời gian lâu dài nỗi khổ nặng nề. Qua bảy thời Đức Phật ra đời, một bầy kiến vẫn còn mang thân kiến. Tám vạn kiếp sau chưa thoát thân bồ câu. Thời gian trong cõi súc sanh dài lâu, thời gian trong cõi ngạ quỷ, địa ngục còn lâu dài gấp nhiều lần.

Trải qua nhiều kiếp dài đăng đẳng tới lúc nào mới dứt, mới thoát ?

Vạn nỗi khổ nung nấu, chẳng thoát được, chẳng cứu vớt được. Mỗi lần nhắc đến, lông tóc dựng đứng. Mỗi lần nghĩ tới, ngũ tạng như đang bị thiêu như đang bị đốt.

Ấn Quang Đại Sư đánh giá đoạn văn trên của Triệt Ngộ Đại Sư như sau:

Đoạn khai thị này tinh túy thiết tha đến cùng cực, mọi người hãy nên đọc cho nhuần nhuyễn.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không.