Pháp âm

[Khai Thị]: Tâm Tịnh Tức Cõi Phật Tịnh.


 

Đề kinh nói rất rõ ràng về điều kiện vãng sanh Tịnh độ. Mọi người đều biết “tâm tịnh tức là cõi Phật tịnh”, không phải quý vị lý giải được bao nhiêu, mỗi ngày quý vị niệm bao nhiêu danh hiệu Phật, không liên quan đến điều này.

Một ngày niệm một câu A Di Đà Phật là được, chỉ cần tâm thanh tịnh, tâm tịnh tức cõi Phật tịnh. Tâm chúng ta có thanh tịnh chăng ?

Tâm thanh tịnh sanh vào cõi Phàm Thánh Đồng Cư, tâm bình đẳng sanh vào cõi Phương Tiện Hữu Dư. Khi đã giác ngộ, giác này là đại giác, đại triệt đại ngộ sanh vào cõi Thật Báo Trang Nghiêm, đều ở trong đề kinh.

Tâm chúng ta không thanh tịnh, còn có tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, và tham sân si mạn, như vậy không thể vãng sanh, một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng vô ích.

Cổ nhân nói: “Hét bể cổ họng cũng chỉ uổng công”, vì sao vậy ?

Vì tâm không thanh tịnh. Tâm phải như thế nào mới thanh tịnh ?

Buông bỏ ! Bao nhiêu năm nay tôi thường khuyên mọi người:

Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn.

Chỉ cần chúng ta có một phần tâm thanh tịnh, có thể sanh vào hạ hạ phẩm của cõi Đồng Cư là cũng tốt rồi !

Lúc Ngẫu Ích Đại sư còn tại thế, có người đến thỉnh giáo ngài, họ hỏi ngài:

“Khi vãng sanh thế giới Cực Lạc, được phẩm vị nào thì ngài vừa lòng ?”

Ngài nói:
“Chỉ cần vãng sanh hạ hạ phẩm của cõi Đồng Cư là ngài vừa lòng rồi”.

Lời này là thật không phải giả ! Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc hạ hạ phẩm vãng sanh đều được oai thần bổn nguyện của Phật A Di Đà gia trì, quý vị được đồng đẳng với A Duy Việt Trí Bồ Tát.

Điều này nói rằng thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng, cứu cánh nhất thừa. Về sự, đích thực có tam bối cửu phẩm, thực tế về lý nó là cứu cánh nhất thừa, vô cùng trang nghiêm thù thắng, chúng ta nhất định không nên sơ suất.

Muốn đến thế giới này thân tâm thế giới đều buông bỏ hết, nhất định quý vị được vãng sanh. Nếu còn tranh đoạt ở thế gian này, còn muốn chiếm hữu, còn muốn khống chế, như vậy thế giới Cực Lạc không có phần của quý vị đâu !

Không thể không suy nghĩ nhiều một chút !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)