Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết.


Nếu thật sự chẳng khởi tâm vì sanh tử, hết thảy khai thị đều là hý luận. Từ gương tu hành của Lão Hòa Thượng Hải Hiền, xét tín nguyện cầu Vãng Sanh của chúng ta.

KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ NGÀI !

Không có Ngài, con không biết có A Di Đà Phật.

Không có Ngài, con không biết có Tây Phương Cực Lạc.

Không có Ngài, con không biết có thể liễu thoát sanh tử.

Không có Ngài, con không biết con đọa ở Ta Bà.

Không thể nào không có Ngài, Sư Phụ ơi !

Lão Từ Phụ của chúng con.

Đời đời kiếp kiếp, Ngài không nỡ để con chịu khổ, Ngài không nỡ để con đọa lạc.

Ở bất cứ chốn nào, nơi địa ngục đời đời kiếp kiếp,

Ngài thương xót mà cứu giúp, mong con thoát khỏi luân hồi.

Không thể nào không có Ngài, Sư Phụ ơi !

Lão Từ Phụ của con.

Đời đời kiếp kiếp, Ngài từ ái chiếu cố, để con đoạn ác, tu nhiều phước.

Đời đời kiếp kiếp, Ngài khổ tâm ước vọng, mong con buông bỏ vạn duyên, buông bỏ vạn duyên để sinh Tịnh Độ.

Không có Ngài, con không biết vì sao con khổ đến thế.

Không có Ngài, con không biết con làm thế nào để được vui.

Không có Ngài, con không biết con bị mê hoặc điên đảo.

Không có Ngài, con không biết con cũng là vị Phật

Không thể nào không có Ngài được, Sư Phụ ơi !

Lão Từ Phụ của con.

Đời này kiếp này, con ghi nhớ lời dặn của Ngài:

Buông bỏ vạn duyên, cầu sanh Tịnh Độ.

Đời này kiếp này, con tin sâu, nguyện thiết, từng câu, từng tiếng Phật hiệu vang trong tâm con.

Không thể nào không có Ngài, Sư Phụ ơi !

Lão Từ Phụ của con.

Đời này kiếp này, con bước theo bước đi của Ngài. Ngài dẫn con đi về lại cố hương.

Đời này kiếp này, không thể nào lìa xa, mãi mãi đi theo Ngài, không thể nào lìa xa, không rời nửa bước.

Không thể nào không có Ngài, Sư Phụ ơi !

Không thể nào không có Ngài, Sư Phụ ơi !

Lão Từ Phụ của chúng con.

Đời này kiếp này, không thể nào lìa xa, mãi mãi theo Ngài, không thể nào lìa xa, không rời nửa bước.

Sư Phụ ơi !

Sư Phụ ơi !

Sư Phụ ơi !

A Di Đà Phật !

Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê,

Không thành chánh niệm lưỡi hầu tê,

Nếu như bình nhật không chuyên thiết,

Đâu sẵn tư lương lúc trở về !

Nam Mô A Di Đà Phật!
BÁO CÁO TÂM ĐẮC VÀ NHỮNG LỜI KHAI THỊ VÀNG NGỌC CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG