Pháp âm

[KHAI THỊ]: Tại Sao Phải Niệm Phật?


Vì khi bạn không niệm Phật thì bạn có vô lượng vô số vọng tưởng tạp niệm. Cái vọng tưởng tạp niệm này chính là nhân của sáu cõi luân hồi, bạn có nhiều vọng tưởng tạp niệm đến như vậy là bạn đang liên tục tạo ra sáu cõi luân hồi, cho nên bạn với sáu cõi luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó không thể tiêu mất.

Do nguyên nhân gì ?
Vì bạn ngày ngày đang tạo ra.

Hiện tại bảo bạn đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyển thế nào ?

Chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật là tạo ra Thế Giới Cực Lạc, còn vọng tưởng tạp niệm là tạo ra sáu cõi luân hồi.

Thế Giới Cực Lạc là A Di Đà Phật, bạn nhất tâm chuyên chú ắt sẽ thành tựu. Chúng ta ngày nay nếu cũng nhất tâm chuyên chú thì tương ưng với A Di Đà Phật, liền có thể Vãng Sanh Thế Giới Cực Lạc.

Cái đạo lý này nếu bạn hiểu, bạn liền chịu niệm Phật, liền thật niệm Phật. Vốn dĩ là bạn không chịu niệm Phật, nhưng sau khi làm cho rõ ràng, làm cho tường tận rồi thì bạn phải nên buông xả.

Buông xả cái gì?

Buông xả luân hồi, không còn tạo luân hồi nữa !

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)