Pháp âm

[Khai Thị]: Tai, Mắt, Mũi, Miệng Đều Nên Trang Nghiêm.


 

Trước khi Đức Phật diệt độ, dạy chúng ta hai vấn đề vô cùng quan trọng, do tôn giả A Nan hỏi, thật ra là hỏi thay chúng ta.

- Đức Phật tại thế chúng con nương Phật làm thầy, học tập theo ngài, khi Phật diệt độ chúng con nương ai để làm thầy ?

Đức Phật đã nói hai câu: “Lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy !”.

Điều này đã nói rất rõ, nhất định phải trì giới, nhất định phải biết kham nhẫn, không sợ khổ, vì sao vậy ? Vì trì giới nghĩa là không khác gì khi Phật còn tại thế. Chịu đựng được cái khổ đạo tâm mới tăng trưởng, không bị mê luyến thế tục, không bị đọa lạc.

Đặc biệt là trong thời đại của chúng ta hiện nay, bên trong có tam độc phiền não. Phật pháp nói tham sân si là tam độc, bây giờ tôi nói là ngũ độc.

Phía sau căn bản phiền não tham sân si còn có mạn, còn có nghi, còn có ác kiến. Tôi nói năm loại: Tham, sân, si, mạn, nghi.

Vấn đề của nghi này rất nghiêm trọng, chúng ta hoài nghi Phật Bồ Tát, nghi ngờ kinh giáo, như vậy làm sao tiếp thu được !?

Đại sư Ấn Quang dạy chúng ta học Phật, nghiên cứu kinh giáo:
Một phần thành kính được một phần lợi ích, hai phần thành kính được hai phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích.

Người bây giờ tuyệt đại đa số tâm tình nông nổi, tâm thái này cho dù Chư Phật Bồ Tát từ bi đến dạy, chúng ta cũng không tiếp thu được gì, vì sao vậy ? Vì không có tâm thành kính !

Từ đó cho thấy, tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát không từ bi, các ngài từ bi vô tận, từ bi đến tột đỉnh. Chỉ trách bản thân chúng ta, chúng ta đã sai, không phải do người khác, điều này không thể không biết.

Nên quán như vậy, nên nghĩ như vậy, đây gọi là trang nghiêm tâm ý. “Tai, mắt, miệng, mũi đều nên tự đoan”.

- Tai là nghe cái gì ? Âm thanh niệm Phật.

- Mắt là thấy cái gì ? Là hiện tướng của Phật A Di Đà, tất cả cảnh giới của mắt thấy được, đều là do Phật A Di Đà hiện ra.

- Miệng niệm Phật.

- Mũi là hô hấp có người dùng hơi thở để nhiếp tâm, mỗi một hơi thở là một câu Phật hiệu, đây gọi là tự đoan.

Cũng là điều Đại Thế chí Bồ Tát dạy chúng ta: “Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục”. Nên tự đoan tâm, nên tự đoan thân, tai mắt miệng mũi, thêm thân ở phía trước là năm, lại thêm tâm là sáu, đây không phải là đo nhiếp lục căn sao ?

Câu này dạy cho chúng ta, làm thế nào để đô nhiếp lục căn !
Ở đây đã hiểu rõ. Sáu căn đều là Phật A Di Đà, ngoài Phật A Di Đà ra không còn có một thứ gì khác.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.
Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không