Pháp âm

[KHAI THỊ]: Sự Thù Thắng Không Thể Nghĩ Bàn Của Danh Hiệu Phật.


- Do thường niệm Phật nên diệt trừ các tội lỗi - tức là trì giới, tức là Nhẫn nhục.

- Đi, đứng, ngồi, nằm danh hiệu Phật chẳng rời tâm miệng - tức là Tinh tấn.

- Tin sâu không nghi, chí thành niệm Phật vãng sanh Tịnh độ không còn thoái chuyển - tức là Thiền định.

- Do dụng công niệm danh hiệu Phật lâu ngày nên tất cả các kinh giáo vừa xem liền hiểu - đó là Trí tuệ.

Thế nên, niệm Phật bao gồm hết thảy tài hùng biện vô ngại. Hơn nữa y theo niệm Phật mà thâu nhiếp quả báo của Lục độ vạn hạnh.


Nam Mô A Di Đà Phật!
THIỆN ĐẠO ĐẠI SƯ