Pháp âm

[KHAI THỊ]: Sợ Chết Thì Phải Làm Sao?- Chúng ta ở Thế Giới Ta Bà này có sanh thì ắt sẽ có tử, nếu quý vị sợ chết thì phải cố gắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, sanh đến Tây Phương rồi thì vĩnh viễn xa rời sáu đường luân hồi, khỏi chịu cái khổ sanh tử đó mới là an lạc thật sự. Khi chưa thoát khỏi sanh tử thì tất cả chuyện sống chết của quý vị còn nằm trong tay của Diêm Vương, vậy bản lĩnh của quý vị ở đâu? Thế anh vui vẻ cái gì? Cứ coi như giàu sang thì sao nào? Diêm Vương mà sợ quý vị sao? Có kẻ giàu sang nào mà có thể thoát khỏi tay Diêm Vương chứ?

Báu Vật Nào Mới Thật Sự Vô Giá?

- Thánh hiệu Di Đà đầy đủ vạn đức chính là báu vật vô giá. Một ngày bạn kiếm được mười ngàn, một triệu hay vài chục triệu đồng tiền cũng không bằng công đức niệm Phật trong một phút . Một bên là tiền tài thế gian, một bên là công đức xuất thế gian làm sao mà so sánh được?

Cái Gì Bổ Dưỡng Nhất?

- Niệm Phật là đồ bổ cao nhất, bởi vì một câu "A Di Đà Phật" đầy đủ vạn đức. Niệm Phật A Di Đà thì có tội chướng sẽ tiêu tội chướng, không có tội chướng thì sẽ tăng phước huệ, có sanh tử thì lìa thoát sanh tử, không còn sanh tử là được giải thoát, niệm Phật A Di Đà khiến quý vị được thành Phật đạo. Đây mới là đồ bổ dưỡng cao cấp nhất.

Câu Nói Viên Mãn Nhất Là Gì?

- Là câu "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT"

Dùng Câu Nói Nào Độ Hết Chúng Sanh?

- Bất chấp người ta có tin Phật hay không, hễ gặp người nào thì niệm một câu "A Di Đà Phật". Phật hiệu giống Kim Cang có thể giảm nghiệp chướng và tăng phước huệ, hướng về họ niệm Phật tức là giúp họ gieo nhân giải thoát trong tương lai, có nhân tốt thì sẽ có quả lành.

Ngày Nào Cũng Ngao Du Giữa Cực Lạc và Địa Ngục

- Lúc tâm niệm Phật chính là lúc chạy về Cực Lạc. Lúc tâm nghĩ tới Tài _ Sắc _ Danh _ Thực... thì là chui đầu vào Địa Ngục.

Người Nào Phước Báo Lớn Nhất?

- Người niệm Phật phước báo lớn nhất bởi vì niệm Phật có thể thành Phật mà! Phải tin nhận và làm theo như vậy!

Việc Nào Có Công Đức Lớn Nhất?

- Mọi người có thể cùng nhau niệm Phật và hồi hướng cho chúng sanh mười phương cùng nhau thành Phật, đây là chuyện công đức lớn nhất. Đây tuy là chuyện lớn nhất nhưng không hề là quá khó. Xin quý vị hãy phát tâm thành kính thì sẽ làm được, chỉ sợ người không có tâm muốn làm.

Không Chạy Nạn Thì Chẳng Kịp!

- Tu hành giống như tỵ nạn, thừa lúc kẻ thù nghiệp chướng chưa bắt được bạn, cũng chính là lúc quả báo chưa hiện ra trước mặt, thì phải chạy trốn đi cho nhanh, chạy tới Tây Phương Cực Lạc cầu xin Phật A Di Đà, kẻo không kịp lại phải đi gặp Diêm Vương rồi!


Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Diệu Liên.