Pháp âm

[KHAI THỊ]: Sanh Về Tây Phương Cực Lạc Thể Giới - Có Thể Nói Thành Tựu Viên Mãn - Hoàn Tất Trong Một Đời.


Nay chúng ta chỉ cần tin tưởng, chỉ cần thật sự chịu phát nguyện, thật sự muốn Vãng Sanh, suốt ngày từ sáng đến tối nghĩ tới A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật, có thể làm như vậy, trong thời gian hai ba năm sẽ thành công.

Nếu công phu tưởng Phật, niệm Phật của quý vị lúc gián đoạn, lúc liên tục, như có, như không, sợ rằng suốt đời này cũng chẳng thể thành công.

Nếu quý vị coi đây là chuyện bậc nhất phải làm, chắc chắn sẽ có hy vọng Vãng Sanh.

Đã Vãng Sanh liền đắc Bất Thoái.
Dẫu là Hạ Phẩm Hạ Sanh, hễ về bên đó liền bất thoái chuyển.

Nói thật ra, bất thoái chuyển chẳng đơn giản, vì sao ?

Bất thoái chuyển thì quý vị thuộc vào địa vị Thánh Nhân.
Vì thế, Pháp Môn này gọi là pháp khó tin, thật sự khó !

Có ba loại Bất Thoái:

1. Thứ nhất là Vị Bất Thoái, tức là địa vị chẳng bị lui sụt.

Chúng ta thường nói Vị Bất Thoái chính là địa vị Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo. Ngài học lớp Một, chẳng bị lùi xuống nữa.

Đức Phật bảo chúng ta:

Đoạn sạch 88 phẩm Kiến Hoặc là địa vị Sơ Tín Bồ Tát trong Viên Giáo. Tuy vẫn chưa thoát khỏi tam giới, quyết định chẳng đọa ác đạo. Từ đấy trở đi, vị Bồ Tát ấy chỉ có tiến lên, chẳng lui sụt, đã được bảo đảm.

Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới dẫu là Hạ Hạ phẩm phàm phu cũng thuộc địa vị Bất Thoái. Nói cách khác, người trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chẳng có sự thoái đọa này tức là địa vị không bị lui sụt.

2. Thứ hai là Hạnh Bất Thoái.

Nói thông thường, Hạnh Bất Thoái là từ A La Hán trở lên, Tứ Quả La Hán, trong địa vị Bồ Tát thì là Đệ Thất Tín. Vị Bất Thoái là Sơ Tín, Hạnh Bất Thoái là Đệ Thất Tín, bằng với địa vị Thất Tín Bồ Tát trong Viên Giáo.

3. Loại thứ ba là Niệm Bất Thoái.
Minh tâm kiến tánh, trong Viên Giáo là từ Sơ Trụ Bồ Tát trở lên.

Người Hạ Phẩm Hạ Sanh là Vị Bất Thoái, Hạnh Bất Thoái, Niệm Bất Thoái, nói cách khác, trong một đời có thể bằng với Sơ Trụ Bồ Tát trong Viên Giáo, quả thật tuyệt diệu !

So với A La Hán và Bích Chi Phật, cao hơn quá nhiều!

A La Hán, Bích Chi Phật chỉ bằng với Đệ Thất Tín Bồ Tát. Bằng là nói về mức độ đoạn phiền não giống nhau, chứ trí huệ khác nhau. Trí huệ của họ (A La Hán, Bích Chi Phật) kém xa trí huệ của Thất Tín Bồ Tát.

Do vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là thành tựu !

Đấy là ý nghĩa viên mãn !
Hiểu được chỗ tốt đẹp này, nhất định mong Vãng Sanh !

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh không.