Pháp âm

[KHAI THỊ]: Quy Y Là Quay Đầu, Nương Cậy - Vậy Quay Đầu, Nương Cậy Vào Đâu?


Ngài truyền trao Quy Y cho người khác, dạy người ta Quy Y Giác, Quy Y Chánh, Quy Y Tịnh, Ngài chẳng nói Quy Y Phật, Pháp, Tăng.

Ta thật sự Quy Y, Quy Y là bái Sư, bái ai làm Thầy ?
Bái A Di Đà Phật làm Thầy, bái Thích Ca Mâu Ni Phật làm Thầy.

Quy Y chính là bái Sư, Quy Y Tam Bảo, chẳng nói Quy Y vị Pháp Sư nào ? Quy là quay đầu, Y là nương cậy, quay đầu nương theo gì ?

Nương theo trí huệ và đức tướng trong tự tánh, chẳng phải là cậy vào bên ngoài, ngàn muôn phần các đồng học phải ghi nhớ điều này !

Nếu Quy Y một vị Pháp Sư hay Hòa Thượng nào đó, hỏng bét rồi, vị ấy có đại triệt đại ngộ hay không ? Vị ấy có minh tâm kiến tánh hay không?

Nếu vị ấy chưa đại triệt đại ngộ, chưa minh tâm kiến tánh, vị ấy là phàm phu trong lục đạo, ta Quy Y vị ấy chẳng phải là vẫn tạo nghiệp lục đạo ư ?

Thầy tạo nghiệp lục đạo, dẫn dắt quý vị vẫn tạo nghiệp lục đạo, chẳng ra khỏi được !

Vì thế, đối với chánh pháp do Đức Phật đã nói, chẳng thể không học tập, chớ nên không hiểu rõ ràng. Sau khi hiểu rõ bèn phải thực hiện, ta chẳng tiếc thân mạng cũng phải thực hiện.

Chúng ta đứng ngoài thấy rất rõ ràng, Sư Phụ tôi tốt, Sư Phụ nào cũng không bằng Sư Phụ tôi, quan niệm này là gì ?

Quan niệm này chính quan niệm là cầu sinh địa ngục A Tỳ.

Quí vị nghĩ xem có phải vậy không ?

Sư Phụ quí vị còn có sư huynh, sư đệ, sư huynh đệ của ông ấy cùng một thầy truyền xuống, quí vị gọi ngài là Tổ Sư. Những sư huynh, sư đệ này, mỗi vị lập một môn phái riêng, mỗi người đều có đệ tử của riêng mình, độc lập với nhau, không thể dung hoà với nhau, tất cả đều là tạo nghiệp địa ngục.

Vậy là họ đang tu Pháp Môn gì ?
Tu Pháp Môn địa ngục.

Tương lai họ sẽ đi về đâu ?
Sẽ vào địa ngục Vô Gián, không thể không biết.

Hãy nên nghiêm túc tu học, để một đời này được Vãng Sanh Tịnh Độ.

Chưa lo xong chuyện sanh tử của mình, nói gì giúp người khác.
Tự mình tu thân được thành tựu thì mới cảm hóa được thiên hạ.

Ấn Quang Đại Sư lớn tiếng kêu gọi, dạy cả một đời rồi, được mấy người nghe hiểu ? Được mấy người giác ngộ?

Đó chính là một phần thành kính một phần lợi ích, mười phần thành kính mười phần lợi ích.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không