Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phóng Sanh Tức Là Trả Nợ, Trả Vô Số Nợ Sát Sanh Từ Nhiều Đời Nhiều Kiếp Trước Cho Đến Nay.


  

 Người đời nay nhiều bệnh tật đau khổ , đều là do món nợ sát sanh từ nhiều kiếp mà có. Trả nợ sát sanh, chỉ có phương pháp hay nhất là phóng sanh. Cứu mạng kẻ khác cũng như cứu mạng mình. Tức là trả món nợ sát sanh trước kia đã thiếu . 

Nhân quả báo ứng như bóng theo hình, Sát sanh tự có ác báo của sát sanh. Phóng sanh tự có thiện báo của phóng sanh .

Đừng nên để ý đến sự phê bình, hủy báng của kẻ khác.
Chúng ta thực hành thiện nghiệp của mình, kẻ khác tạo ác nghiệp của chính họ. Mai sau quả báo sẽ hiện tiền. Thiện ác nhân quả báo ứng tuyệt đối không bao giờ sai được .


Nam Mô A Di Đà Phật!
- PHÁP SƯ VIÊN NHÂN -