Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phật Pháp Dùng Phương Pháp Gì Để Thánh Tánh?


  

Chính là buông bỏ !

Buông bỏ chấp trước, quí vị sẽ là A La Hán;
Buông bỏ phân biệt, quí vị sẽ là Bồ Tát;
Buông bỏ vọng tưởng (khởi tâm động niệm),
quí vị sẽ thành Phật, quí vị sẽ thấy tánh.

Trong Lục Đạo phức tạp như vậy, trong Hoàn Nguyên Quán nói là xuất sanh vô tận, vì sao có hiện tượng như vậy ?

Do phân biệt chấp trước tạo thành. Lìa được phân biệt chấp trước, tâm thanh tịnh liền hiện tiền.

Chưa giác ngộ viên mãn là do quí vị còn có khởi tâm động niệm, quí vị đang ở đâu ?

Quí vị ở trong mười Pháp Giới có hai địa vị Phật và Bồ Tát, quí vị ở đó. Phá trừ vô minh rồi, tức là không khởi tâm, không động niệm nữa, mười Pháp Giới không có.

Trong mười Pháp Giới không có Bồ Tát Pháp Giới, Phật Pháp Giới, hiển hiện ra đều là Nhất Chân Pháp Giới, là cõi Thật báo trang nghiêm, sự việc này chỉ trong Kinh Đại Thừa mới giảng giải rõ ràng, giảng giải minh bạch.

 

Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.