Pháp âm

[Khai Thị]: Phật A Đi Dà Cúng Dường Chúng Ta.


Quý vị có thể lĩnh hội được, quý vị mới biết ân đức của Phật A Di Đà đối với chúng ta cao cả biết bao ! Chúng ta có phước báu như thế nào, để tiếp nhận sự cúng dường của ngài ?

Trong kinh nói rất rõ ràng, chính là ba chữ. Quý vị có đầy đủ ba chữ này thì tư cách tiếp nhận sự cúng dường của ngài.

Ba chữ: tín, nguyện, hạnh.

Chân tín, chân nguyện về thế giới Cực Lạc, chân niệm Phật, quý vị có đầy đủ ba chữ này, thì quý vị giống như Thiên nhân của trời thứ sáu trong cõi dục giới, quý vị có phước báo lớn như vây.

Tương lai đến thế giới Cực Lạc, tiếp nhận Phật A Đi Đà cúng dường. Quý vị xem, đến thế giới Cực Lạc đức Phật A Di Đà đích thân ngài đến đón quí vị, phước báu này lớn biết bao !

Chúng ta ngày nay đi nước ngoài, đến đất nước người khác, tổng thống, quốc vương của đất nước đó có nghinh đón chúng ta không ?

Chúng ta đến thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà nghinh đón chúng ta, quý vị dựa vào điều gì ? Chính là tín nguyện hành.

Vậy thì quý vị biết phước báu của tín nguyện hạnh lớn biết bao, có thể cảm động Phật A Di Đà đến nghinh đón.

Đến thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà đến cúng dường quý vị. Nghe được lời này, nhất định không được thối tâm nữa: tôi đâu có phước báu lớn như vậy, thôi, tôi không dám đi nữa đâu !

Vậy thì cơ hội này của quý vị sẽ bỏ lỡ ngay trước mắt.

Cho nên Ngẩu Ích Đại sư giảng kinh Di Đà Yếu Giải, tín có sáu điều:

- Thứ nhất nên tin chính mình chính. Nghĩa là quý vị phải có lòng tự tin, tin chính mình là tin cái gì ? Làm sao tin chính mình ?

Trong kinh điển đại thừa đức Thế Tôn thường dạy:
“Hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật”.

Tôi nghe được lời này tôi cũng tin tưởng chính tôi, chính tôi vốn dĩ là Phật. Điều này rất quan trọng, tự mình không tin tưởng mình vốn dĩ là Phật, thì quý vị làm sao có thể thành Phật được ?

Cho nên các bạn học Phật, điều thứ nhất phải khẳng định chính mình vốn dĩ là Phật. Lời nói này là thật, chắc chắn chính xác. Phật không vọng ngữ, chỉ là chúng ta mê thất tự tánh, nói cách khác, chúng ta là vị Phật hồ đồ. Bồ tát tu hành thành Phật, đó là Phật giác ngộ, vị Phật viên mãn giác ngộ.

Chúng ta là một vị Phật hồ đồ ,là Phật thật không phải giả. Khi nào chúng ta có thể đem mê hoặc buông bỏ, giác ngộ rồi với ngài không khác. Đạo lí này phải nên hiểu.

Vậy Phật, Phật là ai ?

Phật là chính mình, không phải người khác.
Như thế chúng ta mới thật sự học Phật !


Nam Mô A Di Đà Phật!
H.T. TỊNH KHÔNG !
(Những Lời Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không