Pháp âm

[KHAI THỊ]: Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát - Xa Lìa Chỗ Huyên Náo.


Kế đến, Phật dạy chúng ta nên rời xa những nơi náo nhiệt. Nếu bạn thích chỗ náo nhiệt, bạn thử nghĩ xem cái tâm đó làm sao an định được ?

Phàm những gì Phật cấm không cho chúng ta làm, bạn hãy nghĩ xem các thứ đó đều gây chướng ngại cho định và huệ.

Cho nên Phật khuyên những người tu hành chúng ta nên an tịnh lại, hoàn cảnh càng thanh tịnh càng tốt, thật giống như câu nói:

Nhiều một việc không bằng ít một việc,
ít một việc không bằng không có việc gì xảy ra.

Không có việc gì thì tương ứng với đạo.

Ðạo là Định và Huệ !

Nam Mô A Di Đà Phật!
H.T. TỊNH KHÔNG !
(Tịnh Tông Nhập Môn)