Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phải Buông Xả Ngay Từ Bây Giờ - Buông Xả Chính Là Tự Tại, Trí Tuệ - Không Buông Xả Chính Là Phiền Não.


Thế giới này cái gì cũng là giả, không nên lưu luyến bất cứ thứ gì, chúng ta phải làm minh bạch, làm rõ ràng. Chúng ta ở thế giới này chỉ có một việc lớn nhất, chính là niệm Phật cầu sanh Tịnh độ.

Những cái khác phải học theo Hải Hiền lão hòa thượng, không nghe không hỏi, niệm niệm đều nghĩ đến A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thật sự được bạn nghĩ tới rồi, lúc Phật đến tiếp xúc với bạn, giống mộng mà không phải mộng, giống như đang nằm mộng, lại giống như không phải nằm mộng.

Ngài đến thật, Ngài không phải giả, mộng là giả, nhưng Phật đến thật, mang tin tức đến cho bạn. Thật sự gặp phải khó khăn, ngài sẽ đến giúp bạn giải quyết, công đức một đời này chúng ta làm được viên mãn. Phật tự nhiên sẽ đến báo cho chúng ta biết, tiếp dẫn chúng ta vãng sanh, Vãng sanh nhất định phải đi một cách tự nhiên, không có một chút chướng ngại nào.

Phải triệt để buông bỏ, hiện nay chính là phải buông xả, không phải đợi đến lúc đi mới buông, phải buông từ bây giờ, buông xả chính là tự tại, buông xả chính là có trí huệ, không chịu buông xả liền sanh ra phiền não.

Phiền não nhất định là chướng ngại, buông xả tất cả, mọi thứ không cần để trong tâm, trong tâm chỉ có mỗi A Di Đà Phật, trong miệng chỉ có A Di Đà Phật, vậy thì đúng rồi !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Pháp Sư Tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không