Pháp âm

[KHAI THỊ]: Phải Biết Đời Này Vãng Sanh - Duyên Này Không Phải Dễ Dàng.


Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu.

Không có nền tảng này, bạn muốn không bị những tà tri, tà kiến, tà hạnh của xã hội này mê hoặc thì e rằng không có người nào làm được, trừ khi bạn là Phật Bồ Tát tái sanh. Nếu bạn không phải là người tái sanh, bạn không thể nào thoát khỏi bàn tay của ma, bạn chắc chắn sẽ đọa vào ma đạo.

Do đó, giáo học là phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh tốt nhất.

Thật là trong Tam chuyển pháp luân, Thị chuyển, Khuyến chuyển và Tác chứng chuyển tất cả bạn đều gặp cả, không thể nào không cầu Vãng Sanh, tâm cầu Vãng Sanh phải khẩn thiết.

Khi đến nơi này, việc khác đều đừng bận tâm, một lòng một dạ chỉ cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn tôi, cái ý niệm này từng phút từng giây đều đừng nên đánh mất, mới không còn đi con đường oan uổng nữa.

Phải biết rằng đời này Vãng Sanh, duyên này cũng không là dễ dàng.

Trong Kinh Đại Thừa Thế Tôn thường nói, mỗi người Vãng Sanh, bao gồm hạ hạ phẩm, đều là trong quá khứ ở vô lượng kiếp đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai.

Trong Kinh A Di Đà xác thật có nói một câu rằng:

''Không thể nào ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước đó''.

Nhiều thiện căn, nhiều phước đức đến mức độ nào, Phật cho chúng ta biết rõ ràng rồi, từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp gặp được duyên cúng dường chư Phật Như Lai.

Đời này gặp được Tịnh Tông, Chư Phật Như Lai uy thần gia trì, làm bạn tin được, nguyện được, hoan hỷ trì danh, cầu sanh Tịnh Độ.

Thế là chúng ta có thể hiểu được thiện căn phước đức nhân duyên là tu nhiều đời nhiều kiếp mới tích tụ được, đời này nếu như chúng ta nắm vững chắc, nhất định được sanh Tịnh Độ.

Không còn vì hoàn cảnh bên ngoài mà dao động, bất luận là hoàn cảnh vật chất hay hoàn cảnh nhân sự, kể cả Tôn Giáo khác hoặc là Pháp Môn khác, chúng ta đều không dao động nữa, một câu Phật hiệu niệm đến cùng.

Vãng Sanh đến Thế Giới Cực Lạc thân cận A Di Đà Phật, đây là nguyện vọng duy nhất của người niệm Phật như chúng ta.

Nam Mô A Di Đà Phật!
(Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không)