Pháp âm

[Khai Thị]: Ở Nhà Niệm Phật.


 

DÙ PHẬT A DI ĐÀ cứu độ không có điều kiện,
Nhưng người sơ cơ vẫn nên cố định thời khóa niệm phật.
Sớm khi mới dậy và tối trước khi ngũ,

Tối thiểu nên từ 15 phút.

Dù nhà bạn có bàn thờ phật hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc niệm phật của bạn,

Bất cứ thời điểm nào, ở đâu, đi đứng, nằm ngồi ...đều niệm phật được.

Lại nên thường nhớ niệm phật để có pháp hỷ,

Mọi việc ổn định và thuận lợi.

Tín tâm càng tăng trưởng sâu tất sẽ niệm phật  nhiều,

Còn niệm ít tất sẽ buông lung theo tập khí phiền não, lâu dần quên mất câu niệm phật.

Ta cứ gắng từng chút một, sau một thời gian tất sẽ tạo thành thói quen,

Bí quyết là đừng vội vàng, đừng mong cầu nhất tâm.

Đừng cầu thần thông hay phát hiện cảnh giới,

Cứ an nhiên niệm phật,

Mọi thứ sẽ không mong cầu mà tự được.

Niệm phật quan trọng nhất nơi chí tâm chứ không phải nơi số lượng nhiều hay ít,

Bởi mục đích trọng yếu của ta khi niệm phật là vãng sanh chứ không vì điều gì khác,

Xin khắc cốt ghi tâm điều này !

Ngoại trừ lúc ngủ hoặc động não, thời gian còn lại ta đều có thể niệm phật.

Niệm nhiều, niệm ít do hoàn cảnh mỗi người không giống nhau,

Khi niệm phật tâm tịnh hay không tịnh, mỗi người cũng có muôn vàn sai khác,

Nhưng bạn chớ lo, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc cứu độ bình đẳng của PHẬT A DI ĐÀ.

Khi vãng sanh rồi đều ở cùng một cảnh giới,

Không phân biệt cao thấp.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp Sư Huệ Tịnh