Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Thêm Một Tiếng Phật Hiệu Thì Tai Nạn Chúng Sanh Trên Toàn Thế Giới Liền Bớt Một Phần.


Hy vọng chúng ta cùng nhau cố gắng, mở rộng tâm lượng, thật sự làm được “đôn luân tận phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, thật thà niệm Phật, cầu sanh Tịnh-độ”, đây là lời Ấn Tổ dạy chúng ta. Đồng thời chúng ta phải phát nguyện: “Tận hình thọ [suốt đời], phục vụ cho chúng sanh trên toàn thế giới, phục vụ cho tất cả chúng sanh khổ nạn”.

Đặc biệt là lúc tu hành, ví dụ như hằng ngày chúng ta tụng kinh, hằng ngày chúng ta nghiên cứu kinh giáo, hằng ngày chúng ta niệm Phật, hãy ghi nhớ quý vị dùng tâm gì để làm. Hôm nay tôi nghiên cứu kinh giáo là vì chính mình, phước này rất nhỏ; hôm nay tôi niệm Phật vì chính mình, công đức này chỉ một chút ít. Nên dùng tâm gì? Hôm nay tôi niệm câu Phật hiệu này, từng tiếng Phật hiệu đều niệm vì chúng sanh trên toàn thế giới, niệm vì chúng sanh khổ nạn trên toàn thế giới, không vì chính mình.

Tôi niệm thêm một tiếng Phật hiệu thì tai nạn của chúng sanh trên toàn thế giới liền tiêu bớt một phần; tôi niệm ít đi một tiếng, khổ nạn của họ sẽ chịu nhiều thêm một phần. Chúng ta dùng tâm tình này, xả mình vì người, hy sinh bản thân. Chúng sanh không biết niệm, không hiểu được, tôi đại diện họ niệm, niệm thay họ. Chúng ta dùng tâm này, không vì chính mình, mà vì chúng sanh trên toàn thế giới, mong họ có thể tiêu nghiệp chướng, mong họ có thể khai trí tuệ, mong họ có thể tự giác, mong họ có thể quay đầu, mong họ tiêu tai miễn nạn.

Dùng tâm này có vô lượng vô biên công đức, như vậy mới thật sự thúc đẩy chính mình: “Tôi chẳng thể không niệm”. Vì mình thì lười biếng cũng không sao, nhưng vì tất cả chúng sanh, trọng trách này rất nặng. Tôi thật làm, họ được phước; tôi không thật làm, họ chịu tội, vậy thì quý vị chẳng thể không làm rồi.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích từ bài giảng “Đôn luân tận phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, thật thà niệm Phật, cầu sanh Tịnh-độ”
Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không


淨空法師:多念一聲佛,全世界眾生他的災難就消一分
希望我們共同努力,拓開心量,真正做到「敦倫盡分,閑邪存誠,老實念佛,求生淨土」,這是印祖對我們的教誨。 同時我們要發願:「盡形壽,為全世界的眾生服務,為一切苦難眾生服務。」
特別是在修行,譬如說我們每天讀經、我們每天研教、我們每天念佛,要記住你用什麼心去做。我今天研究經教為我自己,這個福很小;我今天念佛為自己,這個功德是一點點。
應該用什麼心?我今天念這個佛號,聲聲佛號為全世界眾生念的、為全世界苦難眾生念的,不為自己。
我多念一聲佛,全世界眾生他的災難就消一分;我少念一聲,他的苦難就要多受一分。我們用這種心情,捨己為人,犧牲自己。眾生不會念、不懂得,我代表他念,代他念。
我們用這種心,不為自己,為全世界眾生,希望他們能夠消業障,希望他們能開智慧,希望他們能夠自覺,希望他回頭,希望他消災免難。
用這個心無量無邊的功德,這樣才能真正策進自己:「我不能不念」。為自己偷偷懶沒有關係,為一切眾生,這個擔子很重。我真幹,他們得福;我不真幹,他們受罪,你就不能不幹了。
本文節錄自【敦倫盡分 閑邪存誠 老實念佛 求生淨土】