Pháp âm

[KHAI THỊ]: Niệm Phật Nhiều - Nói Chuyện Phiếm Ít!


Bạn xem, bạn nói một câu thừa thải không được phước, không những không được phước mà còn tạo nghiệp. Tại sao không đem câu nói thừa thải đổi thành niệm A Di Đà Phật ?

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát nói.
"Nói ít một câu chuyện, niệm nhiều danh hiệu Phật, đánh chết được ý niệm, để pháp thân bạn sống".

Nói chuyện ít, niệm Phật nhiều, câu Phật hiệu này là mỗi ngày bạn đang tu phước, tu đại phước của phước điền, trồng đại phước báo ! Tại sao không làm ?

Tâm tạp lời phiếm, đem thời gian lãng phí hết rồi !

Nhìn người ở thế gian đều bình đẳng, ai cũng là A Di Đà Phật, thì không lại còn có phân biệt rồi, tâm phân biệt toàn là sai lầm, đều là đang tu nghiệp tội, không phải đang tu phước báo.

Công đức của câu Phật hiệu này, có thể giúp chúng ta đoạn phiền não, tiêu nghiệp chướng. Tôi không có cầu đoạn phiền não, cũng không có cầu tiêu nghiệp chướng, đừng nên cầu, một câu Phật hiệu niệm đến cùng, phiền não tự nhiên không còn, nghiệp chướng cũng tự nhiên không còn !

Tâm tịnh tức Phật độ tịnh, đạo lý quyết định vãng sanh là ở nơi này !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không