Pháp âm

[KHAI THỊ]: Niệm Phật Không Thể Vãng Sanh Nguyên Nhân Do Đâu?


Không những buông xả triệt để thế duyên, mà Phật pháp cũng phải buông xả. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn thảy đều buông xả. Dùng tâm chân thành, thanh tịnh vô song tín – nguyện – niệm Phật, thì chúng ta đời này mới chắc chắn thành tựu. Niệm Phật mà không thể vãng sanh, nguyên nhân do đâu vậy? Nguyên nhân là do bạn không buông xả, trong tâm vẫn còn những việc lo lắng bồn chồn, ngoại duyên vẫn bị đủ thứ cám dỗ. Trong ngoài đều không thanh tịnh thì niệm Phật không thể vãng sanh. Cho nên, người tu đạo sống càng đơn giản càng tốt.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Trích trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên_Tập 16_
Chủ giảng: Pháp Sư  Tịnh Không
Cẩn dịch: Ban biên tập Tịnh Không Pháp Ngữ