Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Phật Không Cần Vốn.


 Trong buôn bán, người ta thường nói “một vốn bốn lời”, nghĩa là phải có vốn, bỏ vốn ra mới mua hàng rồi bán lại mới có được tiền lời. Đấy là nói việc buôn bán thuận lợi mới có lời, nhưng nếu gặp bất trắc thì e là cả vốn lẫn lời đều mất trắng. Cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Đấy là nói việc thế gian, còn đối với việc tu tập pháp môn niệm Phật, hành giả tin nhận Di Đà cứu độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ, thì mọi việc thành tựu.

Nói như kinh doanh thì, chúng ta chẳng có vốn liếng gì tất, bởi vốn liếng của chúng ta là tham sân si, không có “vốn” công đức vô lậu xuất thế gian để giải thoát sanh tử, thế mới trôi lăn sáu đường đến bây giờ, và hiện nay chúng ta với thân phận là phàm phu, chỉ nhận lấy công đức, công hạnh mà Bồ tát Pháp Tạng thuở xưa đã phát nguyện, tích luỹ công đức tu tập Bồ tát đạo, thành Phật ban tặng lại cho chúng ta, có đủ tư lương vãng sanh thành Phật.
Với pháp môn niệm Phật, hành giả chỉ biết nhận lấy “lời” chứ không có vốn, chỉ nhận lấy sự ban ân cứu độ của Phật A Di Đà, chỉ nhận lấy từ bi vô hạn, công đức, trí tuệ vô biên của Ngài.

Một khi, chúng ta hiểu được như vậy thì nội tâm sẽ cảm thấy rất đỗi hân hoan, rất đỗi biết ân, rất đỗi mừng vui vì ngay một đời này nữa thôi, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt với thế giới ngũ trược đầy rẫy khổ đau này.

Và, như thế tín tâm của chúng ta một ngày thêm chắc thật, hằng ngày, hằng giờ gắng niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thầm báo ân cứu độ của Ngài.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Pháp sư Chuyết Tử