Pháp âm

[Khai Thị]: Niệm Một Câu A Di Đà Phật Tiêu 80 Ức Kiếp Sanh Tử Trọng Tội.


 

Người không có phước nhất định không thể niệm Phật được, vì vãng sanh Cực Lạc tức là thành Phật, phước báo lớn nhất thế xuất thế gian, người không có phước sao thành Phật được chứ.

Người niệm Phật được tất cả Chư Phật, Bồ Tát, Tứ Đại Thiên Vương, Long Thiên thiện thần, Quỷ thần hộ pháp gia trì, hộ niệm.


Vì sao thế? Vì tất cả các ngài đều hy vọng bạn sớm trở thành Phật, sau khi thành Phật sẽ quay trở lại độ vô lượng chúng sanh.

Do người niệm Phật được tất cả Chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng, xưng niệm một câu Phật hiệu được tiêu trừ tội nghiệp cực trọng trong 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, lại được 80 ức kiếp công đức vi diệu.

Trong Kinh lại nói:
"Chí thành xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, sẽ được tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp sanh tử".

Người niệm Phật nếu hằng giữ định tâm, tất sẽ phát huệ đồng như lối tu của các pháp môn khác. Hơn nữa, trên định tâm mà xưng danh hiệu Phật A Di Đà, thì sự tiêu nghiệp chướng, sanh phước huệ càng cao chóng mau. Vì thế, Liên Trì Đại Sư đã khen pháp niệm Phật là: Đại Thiền định, đại Trí huệ, đại Phước đức, đại Thánh hiền.

Theo Quán Kinh: Người tạo tội ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu chí thành xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm, thì Ngài liền hiện thân tiếp dẫn sanh về Cực Lạc.
Từ một người cực ác, chỉ dùng 10 niệm mà được vãng sanh, lên ngay ngôi Bất thối chuyển thật là điều rất hy hữu.

Ấn Quang Đại sư đã khen: "Pháp niệm Phật bậc cực cao niệm đến một lòng không loạn, chứng vào Tam muội, kẻ cực thấp chỉ dùng 10 niệm thành công, là điểm đặc sắc mà chưa thấy pháp môn nào có".

Pháp sư Tịnh Không giảng.
Xin thường niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT