Pháp âm

[Khai Thị]: Nhớ Niệm Câu A Di Đà Phật Chính Là Giác Ngộ - Nhớ Niệm Tham Luyến, Ân Oán Chính Là Ma.


 

Ý niệm vừa khởi lên, cổ nhân nói:
“Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”.
Ý niệm vừa khởi lên lập tức đổi thành A Di Đà Phật.

Hai câu này của cổ nhân rất hay:
“Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm”. Giác là gì ?

Luôn niệm câu Phật hiệu này chính là giác ngộ, nhớ niệm tham luyến ân oán đó tức là ma. Bất luận là ai cũng phải biết điều này.

Tôi thường chỉ cho các bạn đồng học một phương pháp tốt, xem tất cả mọi người đều là Phật A Di Đà. Người thân là Phật A Di Đà, oan gia cũng là Phật A Di Đà, nhìn thấy đều là Phật A Di Đà, không sanh tham luyến, không sanh sân nhuế, phương pháp này rất hay.

Nếu dùng phương pháp này thuần thục, phải như thế nào ?

Chỗ xa lạ chuyển thành quen thuộc, chỗ quen thuộc chuyển thành xa lạ, công phu sẽ đắc lực. Công phu đắc lực thì sanh tử tự tại. Thế gian này nhân quả báo ứng rất nhanh ! Rất rõ ràng !

Chỉ cần chúng ta bình tĩnh quan sát, đều thấy được, người nông nổi không thấy được, tâm địa thanh tịnh đều nhìn thấy, quả báo ở ngay trước mắt. Quả thật là thiện có thiện quả, ác có ác báo.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không