Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nhiều Người Niệm Phật Rất Giỏi, Nhưng Không Bỏ Được Tình Chấp - Cuối Cùng Không Được Vãng Sanh.Nội dung kinh Kim Cang rất hay: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”, dạy ta nên buông bỏ, không nên chấp trước, đặc biệt là chấp trước tình cảm.

Nhiều người niệm Phật rất giỏi nhưng cuối cùng không được vãng sanh, nguyên nhân do đâu ?

Ôm chặt tình cảm không buông bỏ, những trường hợp như thế rất phổ biến.

Vì thế ta nên biết, tình chấp khó buông bỏ nhất. Nếu không buông bỏ được thì đời đời kiếp kiếp phải bị trói buộc với nhau, không thể tách rời, đây là nhân luân hồi trong lục đạo.

Nói hơi khó nghe một chút, nghĩa là trong vô lượng kiếp oan oan tương báo chưa bao giờ chấm dứt. Tình cảm biến đổi, yêu thương trở nên kẻ thù, vui biến thành oán hận, những thứ này rất phiền.

Muốn giữ gìn nó cần người có nhiều đạo đức, không phải những người bình thường có thể làm được. Duy trì không thay đổi đó là Thánh hiền, làm sao có thể đời đời kiếp kiếp đều làm Thánh hiền không dễ chút nào !

Qua một đời có thể một bậc Thánh trở thành một người bình thường, nghĩa là anh ta có thay đổi. Sự việc này Chương Gia đại sư nói với chúng ta đến mấy lần, ấn tượng của tôi rất sâu sắc: “Phật Pháp biết khó mà làm dễ !”.

Quí vị muốn làm rõ nó, hiểu rõ nó thì rất khó. Quí vị nếu thật làm, muốn chứng đắc quả vị rốt ráo rất dễ dàng, buông xả là được. Sự việc này nhất định phải thật làm.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không