Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nhiều Người Học Phật - Nhiều Người Nghe Kinh - Được Mấy Người Có Thể Buông Xả?


Ai buông xả được là vì họ nghe và hiểu rõ ràng, trong sinh hoạt hằng ngày họ có thể cùng Phật Pháp tương ưng, tức là họ năng giải năng hành, thật sự thọ dụng được Phật Pháp.

Tu hành theo Phật Pháp, nhất định phải buông xả chấp trước, buông xả phân biệt, buông xả khởi tâm động niệm. Chúng ta là người học Phật, không nên có ý niệm khống chế mọi người, sự, vật, cũng không nên có ý niệm chiếm hữu mọi người, sự, vật.

Càng không nên có ý niệm đối lập cùng mọi người, sự, vật. Thật sự khai ngộ, đoạn phiền não, được trí tuệ, trước tiên bạn phải buông xả ý niệm thích khống chế mọi người, sự, vật. Không được có cái ý niệm này, phải xả hết vì đó là tập khí của phiền não.

Các thứ phiền não tham sân si mạn nghi đoạn rồi thì được đại tự tại, được thật sự giải thoát. Nói cách khác, người này đã không còn nghiệp nhân của luân hồi lục đạo, họ đã vượt qua lục đạo rồi !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không