Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nhất Định Không Được Gạt Mình - Gạt Người - Phật, Bồ Tát Luôn Ở Chung Quanh Chúng Ta, Nhất Cử Nhất Động Các Ngài Đều Biết.


Lời nói của chúng ta, người cực lạc nghe được, không những nghe thấy, họ còn nghe hiểu, ko hề nghe nhầm, bạn muốn đến cõi Tây Phương, họ cũng biết, nếu ngôn hành của bạn không nhất quán. Miệng nói muốn đi, nhưng tâm lại không thể buông xả, họ cũng biết.

Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể lừa mình dối người, câu nói này phải luôn ghi nhớ, nhất định không được gạt mình gạt người, Phật Bồ Tát luôn ở xung quanh chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta họ đều biết.

Nếu có thể thường có cách nhìn như vậy, Tịnh Nghiệp của chúng ta rất nhanh liền thành tựu đây là sự thật, có rất nhiều người đang giám sát chúng ta vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát, chúng sanh của Thế Giới Cực Lạc, cũng đều là Bồ Tát.

Nếu chúng ta tường tận chân tướng sự thật, sẽ có sự giúp đỡ rất lớn đối với Tịnh Nghiệp của chính mình.

Nam Mô A Di Đà Phật!
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không