Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nhận Tổ Quy Tông, Nương Tựa Di Đà


Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Thanh Minh là ngày tế tự tổ tiên quan trọng nhất vào mỗi năm của người Trung Hoa. Thành kính tế lễ tổ tiên, lòng dân trở về thuần hậu. Tế tự là tưởng niệm tổ tiên, noi gương tổ tiên, kế thừa đức hạnh tốt đẹp của tổ tiên, điều này xác thực mang đến phong tục thuần hậu, đối với xã hội thì an định dài lâu, giàu mạnh, an lạc, sinh ra hiệu quả rất lớn. Thời đại hiện nay thiên tai nhân họa ngày càng rõ rệt, mọi người sợ hãi. Làm thế nào đây? Trẻ nhỏ ba bốn tuổi gặp phải khó khăn không thể giải quyết, chúng sẽ làm thế nào? Chúng nhất định đi tìm cha mẹ để cầu cứu, ngày nay chúng ta cũng như vậy, gặp khó khăn thì đi tìm ai? Phải tìm về với tổ tiên, tổ tiên của chúng ta là ai? Tam hoàng ngũ đế, Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Khổng Tử, Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử? Tổ tiên ở đâu? Rất nhiều sách xưa được lưu giữ lại chính là lời dạy của tổ tiên, cũng chính là văn hóa truyền thống, gốc rễ lớn là hai chữ “hiếu kính”. Hiếu thì lấy cha mẹ làm đại biểu, kính thì lấy thầy cô làm đại biểu, đối với tất cả người, việc, vật đều biết tận hiếu, tận kính. Trí huệ của tổ tiên, kinh nghiệm của tổ tiên, phương pháp của tổ tiên, thành quả của tổ tiên có thể nương tựa chắc chắn, chẳng phải là giả, đã trải qua sự khảo nghiệm của lịch sử, thời điểm chúng ta nhận tổ quy tông đã đến rồi. Ngàn vạn lần chớ xem thường tổ tiên, những thứ của tổ tiên vẫn tuyệt vời hơn so với người hiện nay, người hiện nay không thể nào sánh bằng các ngài. Tổ tiên trác tuyệt, bản lãnh của các ngài là gì vậy? Minh tâm kiến tánh. Văn hóa truyền thống, lời dạy của cổ thánh tiên hiền, lời dạy của Phật Bồ Tát hoàn toàn là tùy thuận tánh đức, chẳng chút trái ngược, cho nên đó là viên mãn, là hạnh phúc, mang đến cho chúng ta thân tâm khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hòa. Nếu bạn không tùy thuận thì sẽ mang đến bệnh tật cho chính mình, mang đến tai nạn cho hoàn cảnh cư trú. Tai nạn khởi lên do đâu? Do tâm niệm của những người sống trên trái đất này cảm ứng, hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh.

Thân thể của chúng ta, cho đến sơn hà đại địa đều dựa trên cảm xúc, tâm trạng của chúng ta mà sinh ra biến hóa. Nếu tâm niệm của chúng ta tùy thuận tánh đức thì không việc gì là chẳng tốt, đây là đạo lý chân thật để hóa giải tất cả tai nạn. Làm thế nào tùy thuận tánh đức? Nghe lời của tổ tiên, trở về với tâm hiếu, tâm kính, đối với ngũ luân ngũ thường, tứ duy bát đức thảy đều làm được.

Người niệm Phật chúng ta có thể đem tất cả vạn sự vạn vật đều xem thành A Di Đà Phật thì chính là tùy thuận viên mãn. A Di Đà Phật là danh hiệu của tánh đức, tất cả pháp đều từ tự tánh biến hiện ra. Niệm A Di Đà Phật chẳng những đối với địa cầu, khắp pháp giới, hư không giới là lợi ích đệ nhất, thù thắng không gì bằng, mà câu Phật hiệu này còn có thể phá tất cả ma chướng, câu Phật hiệu này có thể hóa giải tất cả tai nạn, khi gặp khó khăn bạn niệm câu Phật hiệu này, hết lòng hết dạ nương tựa A Di Đà Phật, những thứ khác căn bản đừng nghĩ đến nó. Bạn nghĩ nó có thì nó có, bạn nghĩ nó không có, nó vẫn có, chỉ cần bạn nghĩ nó, chỉ cần bạn có ý niệm này thì cảnh giới bên ngoài sẽ chuyển theo ý niệm của bạn. Theo nguyên tắc sinh bệnh của cơ thể, bạn ngày ngày nghĩ nó tốt, chưa chắc nó sẽ tốt, bạn nghĩ nó không tốt thì bệnh sẽ xấu đi, đều không có phương pháp hồi phục hoàn toàn. Dùng phương pháp gì có thể khiến bệnh tình hồi phục? Mặc kệ nó, căn bản đừng nghĩ đến nó, qua một hai tháng kiểm tra lại thì không còn nữa, không thấy bệnh nữa. Cũng chính là nói bạn nghĩ đến nó, đều đang lo cho nó, trong tâm bạn có nó, nếu bạn không nghĩ nó, trong tâm không lo cho nó thì khác nào đoạn dứt những dưỡng chất cần nuôi sống nó rồi, tự nhiên nó sẽ chết. Cảnh tùy tâm chuyển, trong kinh Đại thừa nói rất nhiều. Chúng ta biết đạo lý này nhưng phải làm thì mới được, phải thực tiễn. Chúng ta mỗi ngày niệm A Di Đà Phật, mỗi ngày nghĩ A Di Đà Phật, biết rằng trên thế gian này thứ gì cũng chẳng mang đi được, bất luận việc tốt hay việc xấu thảy đều là không. Đừng tiếp tục nghĩ về thế giới này nữa, việc tốt việc xấu hết thảy bỏ đi, đem toàn bộ thân tâm tánh mạng của chính mình đều phó thác cho A Di Đà Phật.

Phải nghe lời, Phật dạy chúng ta làm thế nào thì thật thà mà làm, tín nguyện trì danh, cầu sanh Tịnh Độ, một đời này chỉ có một nguyện vọng này, một mục tiêu này, những thứ khác toàn là giả, thảy đều nên buông bỏ. Người chân thật niệm Phật không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng, không có ngũ dục lục trần, không có tham sân si mạn, sống trong xã hội hiện nay không hoảng hốt, không lo sợ, thanh tịnh, từ bi, một lòng vì chúng sanh phục vụ. Bạn làm bác sĩ thì bạn là bác sĩ Bồ Tát, bạn làm y tá thì là y tá Bồ Tát, làm kinh doanh thì là doanh nhân Bồ Tát, làm nội trợ thì bạn là bà nội trợ Bồ Tát, bạn làm công thì bạn là công nhân Bồ Tát, bạn làm chính trị thì là lãnh đạo Bồ Tát, quốc vương Bồ Tát. Bất luận trong xã hội bạn theo đuổi một ngành nghề nào, ở cương vị nào thì đều chân thật tạo phước cho xã hội, tạo phước cho nhân dân, lợi ích tất cả chúng sanh. Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần, trong tâm mảy trần chẳng nhiễm, ngoài A Di Đà Phật ra thứ gì cũng chẳng có, chỉ có một ý niệm là cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đợi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, như vậy là đúng rồi! Chúng ta đối người, đối việc, đối vật đều phải tuân thủ lời dạy của tổ tiên, lời dạy của Phật Bồ Tát, làm người kế thừa của Thánh nhân tam giáo, chân thật làm được kế thừa tuyệt học, khai mở thái bình, chăm chỉ nỗ lực mà làm, đây chính là ý nghĩa chân thật của việc kỷ niệm tiết Thanh Minh. Mong rằng chư vị đồng học đồng hãy khích lệ khuyến tấn lẫn nhau. Cám ơn mọi người.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Tri Ân Báo Ân - Hiếu Thân Tôn Sư.
Giảng Ngày 4/4/2020. Tại Chùa Cực Lạc, Đài Nam.
AMTB: 21-796-0001
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ.