Pháp âm

[KHAI THỊ]: Nguyên Nhân Nào Đưa Đến Duyên Thối Thất?Một lời của ngẫu Ích Đại sư đã nói trọn tất cả, thật lòng phát nguyện cầu sanh. Chữ TÍN quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vấn đề của ngày nay toàn bộ xuất phát từ lòng tin.

Người không tin người, cha con không tin nhau, không có chữ tín, anh em chị em cũng không tin nhau. Thân thích bạn bè cũng không tin, phiền phức này lớn rồi, vì thế duyên thối thất rất nhiều !

Người niệm Phật nhiều, người vãng sanh rất ít, nguyên nhân là vì cái gì ?

Nguyên nhân đầu tiên chính là bản thân đối với việc vãng sanh có hoài nghi, hoài nghi đối với thế giới Cực Lạc, hoài nghi đối với việc A Di Đà Phật đến tiếp dẫn.

Một khi hoài nghi, thảy đều chẳng còn gì nữa. Không thể có một chút nghi ngờ nào ai có thể làm được ?

Người làm được khẳng định có thể vãng sanh, đến thế giới Cực Lạc thành Phật dễ dàng, vãng sanh thế giới Cực Lạc nhất định sẽ không bị thối chuyển.

Chúng ta trong luân hồi là xa vời không kì hạn, điều này quá khổ, quá đáng sợ ! Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn Tịnh tông, chúng ta biết được có thế giới Cực Lạc, biết được có A Di Đà Phật.

Lại có một phương pháp vô cùng xảo diệu, chúng ta niệm Phật nếu được vãng sanh Tịnh độ, liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, so với chứng được sơ quả còn dễ dàng hơn, chứng được sơ quả thật không phải dễ !

Bạn xem liệu bạn có năng lực đoạn được thân kiến hay không ?

Thân kiến đoạn rồi, còn phải đoạn biên kiến, còn phải đoạn kiến thủ kiến, giới thủ kiến, lại phải đoạn tà kiến, 5 loại lớn này.

Thời kì mạt pháp là điều không thể, do tập khí phiền não của chúng sanh quá nặng, ác duyên ở bên ngoài để bạn thấy được, nghe được, tiếp xúc được, không có thứ nào không khiến bạn sanh phiền não.

Phiền não là cái gì ?

Là tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, thất tình ngũ dục, bạn có thể buông xả được không ?

Hoàn cảnh hiện nay giống như vừa rồi nói về phiền não, chúng chỉ khuyến khích bạn, giúp bạn tăng trưởng thêm, chứ tuyệt không giúp bạn buông xả.

Đây chính là ''duyên thối thất'', duyên thối thất này quá nhiều rồi, bạn buông không được. Phiền não của chúng ta đoạn không nổi, phiền não ngày ngày đều tăng trưởng, không hề nói phiền não ngày ngày giảm thiểu đi, không hề có !


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thượng tịnh Không
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không