Pháp âm

[KHAI THỊ]: Người Thời Nay Không Có Công Phu Định Lực, Thích Nghe Lời Gạt Gẫm, Chẳng Nhe Khuyên Răn - Thà Nhận Đồ Giả, Không Nhận Đồ Thật!


Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ, thời đại hiện nay của chúng ta “tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng”.

Bạn đừng nghe theo những người đến từ bên ngoài, hòa thượng bên ngoài biết niệm kinh, coi thường người bản xứ, mê theo, tin theo người đến từ nơi khác. Bạn sẽ bị lầm, sai lầm quá đỗi !

Hy vọng đồng tu niệm Phật phải quay lại, y theo lời dạy của Ấn Quang lão pháp sư:

“Tận lực giữ trọn luân thường, làm tròn bổn phận, ngăn ngừa tà ác, giữ tâm tánh chân thành, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh Tịnh Ðộ, được vậy thì đời này của chúng ta mới được độ.”

Thật thà là như thế nào ? Bạn nói với họ bất cứ chuyện gì, họ đều nghe lời, họ chắc thật niệm câu A Di Ðà Phật, họ là hạng người thật thà. Người thật thà rất ít, quá ít quá ít, trong một vạn người may ra có một, hai người thật thà như vậy !

Cả ngày từ sáng đến tối luôn khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước là chẳng thật thà, người chẳng thật thà nhất định phải cầu Giải.

Rõ ràng lý luận rồi, hiểu rõ phương pháp rồi thì niệm câu Phật hiệu này mới được tương ứng. Cứ nhẹ dạ, cứ nghe lời đồn đãi tà thuyết là không thật thà. Đến cuối cùng đánh mất nhân duyên vãng sanh thù thắng ngay trong đời này của chúng ta, bạn nói như vậy có đáng tiếc không ?!

Nhất định đừng nghe lời đồn đãi, trong tâm phải có chủ ý.Ta độ người, sau cùng bị người dẫn đi. Như vậy không phải giống họ sao ?

Khởi tâm động niệm khiến cho tất cả tập khí phiền não của chúng ta đều khởi hiện hành, như vậy là sai !

Bởi vậy ở đây chúng ta phải coi trọng việc trì giới, chưa đến trình độ nhất định không thể biểu diễn, vừa biểu diễn đã bị người khác dắt đi. Ta đi độ chúng sanh, kết quả lại bị chúng sanh khiến cho mê hoặc.


Nam Mô A Di Đà Phật!
Lão Hòa Thường Tịnh Không.
Báo Cáo Tâm Đắc và Những Lời Vàng Ngọc của Hòa Thượng Tịnh Không